LUẬT GOLF – 8 Sân thế nào thì chơi thế đó

Mục đích của luật: Luật 8 quy định một nguyên tắc chính của môn golf: “sân thế nào thì chơi thế đó”. Khi bóng của người chơi đến nằm yên, họ thường phải chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh và không cải thiện chúng trước khi đánh bóng. Tuy nhiên, người chơi có thể có một số hành động hợp lý cho dù chúng cải thiện các điều kiện này, và có một số tình huống mà các điều kiện có thể được phục hồi mà không bị phạt sau khi chúng đã được cải thiện hoặc bị làm xấu đi.
8 Sân thế nào thì chơi thế đó
8.1 Các hành động của người chơi làm cải thiện điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh

Để đảm bảo nguyên tắc “sân thế nào thì chơi thế đó”, luật này hạn chế những gì người chơi có thể làm để cải thiện một trong các “điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh” sau (ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân) đối với cú đánh tiếp theo của người chơi:

 • Thế nằm của bóng đang nằm yên của người chơi,
 • Thế đứng dự kiến của người chơi,
 • Khu vực swing dự kiến của người chơi,
 • Hướng đánh của người chơi, và
 • Khu vực giải thoát nơi người chơi sẽ thả hoặc đặt bóng.

Luật này được áp dụng cho các hành động được thực hiện cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.Nó không được áp dụng cho:

 • Việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được, được cho phép ở một mức độ nhất định ở Luật 15, hoặc
 • Hành động được thực hiện khi bóng của người chơi đang chuyển động, được quy định ở Luật 11.
8.1a Các hành động không được phép
Ngoại trừ một số trường hợp được cho phép ở Luật 8.1b, c và d, người chơi không được có các hành động sau nếu chúng cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:

(1) Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy:

 • Vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt,
 • Vật cản cố địnhvật thể thuộc sân hoặc vật thể xác định ranh giới sân, hoặc
 • Các tee-marker của khu vực phát bóng khi đánh bóng từ khu vực phát bóng đó.

(2) Di chuyển vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được vào vị trí (như là để tạo thế đứng hoặc để cải thiện hướng đánh).

(3) Thay đổi mặt đất, bao gồm:

 • Lấp các vết đánh bóng,
 • Loại bỏ hoặc đè các vết đánh bóng đã được lấp hoặc vùng cỏ vá đã nằm đúng chỗ, hoặc
 • Tạo ra hoặc triệt tiêu các hố, vết lồi lõm hoặc các bề mặt không bằng phẳng.

(4) Loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất rời.

(5) Loại bỏ sương, sương giá hoặc nước.Hình phạt khi vi phạm Luật 8.1a: Hình phạt chung.
8.1b Các hành động được phép
Khi chuẩn bị hoặc khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có các hành động sau mà không bị phạt cho dù chúng sẽ cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:
(1) Tìm bóng của họ đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó (xem Luật 7.1a).
(2) Có các hành động hợp lý để loại bỏ vật thể tự nhiên rời (xem Luật 15.1) và vật cản di dời được (xem Luật 15.2).
(3) Có các hành động hợp lý để đánh dấu vị trí bóng và nhấc và đặt lại bóng theo Luật 14.1 và 14.2.

(4) Đặt gậy nhẹ nhàng xuống đất ngay phía trước hoặc phía sau bóng. “Đặt gậy nhẹ ngàng xuống đất” là việc cho phép trọng lượng của gậy được nâng đỡ bởi cỏ, đất, cát hoặc các vật liệu khác nằm trên hoặc bên trên mặt đất.Tuy nhiên, không được phép:

 • Đè gậy xuống đất, hoặc
 • Khi bóng nằm trong bẫy cát, chạm cát ngay phía trước hoặc ngay phía sau bóng (xem Luật 12.2b(1)).

(5) Đặt chân một cách chắc chắn khi vào thế đứng, bao gồm việc nhấn chân một khoảng hợp lý vào cát hoặc đất rời.

(6) Vào thế đứng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để đi đến bóng và vào thế đứng.Tuy nhiên, khi làm thế người chơi:

 • Không được quyền có thế đứng hoặc swing bình thường, và
 • Phải sử dụng cách ít gây hư hại nhất trong tình huống đặc biệt đó.

(7) Thực hiện cú đánh hoặc backswing của cú đánh.Tuy nhiên, khi bóng nằm trong bẫy cát, không được phép chạm cát trong bẫy cát khi thực hiện backswing theo Luật 12.2b(1).

(8) Trong khu vực phát bóng:

 • Đặt tee trong hoặc trên mặt đất (xem Luật 6.2b(2)),
 • Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy các vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt (xem Luật 6.2b(3)), và
 • Thay đổi mặt đất, loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất, hoặc loại bỏ sương, sương giá và nước (xem Luật 6.2b(3)).

(9) Trong bẫy cát, cào cát để chăm sóc sân sau khi bóng được đánh từ bẫy cát đã ở bên ngoài bẫy cát đó (xem Luật 12.2b(3)).

(10) Trên khu vực gạt bóng, loại bỏ cát và đất rời và sửa chữa các hư hỏng (xem Luật 13.1c).
(11) Di chuyển một vật thể tự nhiên để xem nó có rời không.Tuy nhiên, nếu vật thể là đang mọc hoặc bám chặt, phải để nó lại ở tình trạng bám chặt, giống ban đầu nhất.Xem Luật 25.4g (điều chỉnh Luật 8.1b(5) khi tạo thế đứng đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển).
8.1c Tránh bị phạt bằng việc phục hồi các điều kiện đã được cải thiện, vi phạm Luật 8.1a(1) hoặc 8.1a(2)

Nếu người chơi đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng cách di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy một vật thể, vi phạm Luật 8.1a(1) hoặc di chuyển một vật thể vào vị trí, vi phạm Luật 8.1a(2):

 • Không bị phạt nếu trước khi thực hiện cú đánh tiếp theo, người chơi triệt tiêu các cải thiện đó bằng việc phục hồi điều kiện ban đầu theo các cách được cho phép ở (1) và (2) bên dưới.
 • Tuy nhiên, nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng các hành động khác như quy định ở Luật 8.1a(3)–(5), họ không thể tránh bị phạt bằng việc phục hồi điều kiện ban đầu.

(1) Làm sao để phục hồi điều kiện đã được cải thiện bởi việc di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy vật thể. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Luật 8.1a(1) bằng việc phục hồi vật thể gốc về gần với tình trạng ban đầu của nó nhất để việc cải thiện đó bị triệt tiêu, như là:

 • Đặt lại một vật thể xác định ranh giới sân (như là cây cọc xác định ranh giới sân) đã bị di dời, hoặc di chuyển vật thể xác định ranh giới sân về lại vị trí ban đầu sau khi nó đã bị đẩy qua một góc khác, hoặc
 • Đưa một cành cây, cỏ, hoặc một vật cản cố định về vị trí ban đầu sau khi nó đã bị di chuyển.

Tuy nhiên, người chơi không thể tránh bị phạt:

 • Nếu cải thiện không được triệt tiêu (như là khi vật thể xác định ranh giới sân hoặc cành cây đã bị uốn cong hoặc bẻ gãy quá mức nên không thể quay về tình trạng ban đầu), hoặc
 • Bởi việc sử dụng những vật thể khác với vật thể gốc để phục hồi điều kiện đó, như khi:
  • Sử dụng vật thể khác hoặc vật thể mới thêm vào (ví dụ: đặt một cái cọc khác vào vị trí của cọc ranh giới sân đã được di dời, hoặc buộc một cành cây đã bị di chuyển vào chỗ cũ), hoặc
  • Sử dụng các vật liệu khác để sửa chữa vật thể gốc (ví dụ, sử dụng băng dán để sửa một vật thể xác định ranh giới sân hoặc một cành cây bị gãy).

(2) Làm sao để phục hồi điều kiện đã được cải thiện bởi việc di chuyển vật thể vào vị trí. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Luật 8.1a(2) bằng việc loại bỏ vật thể mà đã được di chuyển vào vị trí.

8.1d Phục hồi điều kiện bị làm xấu đi sau khi bóng đã nằm yên

Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi sau khi bóng của người chơi đã nằm yên:(1) Khi nào được phép phục hồi các điều kiện đã bị làm xấu đi. Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi bởi một người, trừ người chơi, hoặc bởi một động vật, người chơi có thể có hành động sau mà không bị phạt theo Luật 8.1a:

 • Phục hồi điều kiện về giống ban đầu nhất có thể.
 • Đánh dấu vị trí bóng và nhấc, làm sạch và đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.1 và 14.2), nếu làm thế là hợp lý để phục hồi điều kiện ban đầu hoặc nếu vật chất đã phủ lên trên bóng khi điều kiện bị làm xấu đi.
 • Nếu điều kiện bị làm xấu đi không thể được phục hồi một cách dễ dàng, nhấc và đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất (không gần hố cờ hơn) mà (1) có điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh gần giống nhất, (2) trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ vị trí ban đầu của nó, và (3) ở trong cùng khu vực sân với điểm đó.

Ngoại lệ – Thế nằm của bóng bị làm xấu đi trong khi hoặc sau khi bóng được nhấc hoặc bị di chuyển và trước khi được đặt lại: Được quy định trong Luật 14.2d, trừ khi thế nằm bị làm xấu đi khi cuộc chơi bị dừng và bóng được nhấc, khi đó luật này sẽ được áp dụng.(2) Khi nào không được phép phục hồi điều kiện đã bị làm xấu đi. Người chơi không được cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh (trừ khi được cho phép bởi Luật 8.1c(1), 8.1c(2) và Luật 13.1c) đã bị làm xấu đi bởi:

 • Chính người chơi, bao gồm caddie của người chơi,
 • Hành động của bất kỳ người nào (trừ trọng tài) mà đã được người chơi cho phép, hoặc
 • Yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước.

Nếu người chơi cải thiện điều kiện đã bị làm xấu đi khi không được phép, người chơi sẽ nhận hình phạt chungtheo Luật 8.1a.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 8.1d: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

8.2 Các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của chính người chơi đó
8.2a Khi nào luật 8.2 được áp dụng

Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi nhằm làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của họ.Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để:

 • Cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng của chính họ hoặc cố tình thay đổi các điều kiện vật lý để gây ảnh hưởng đến nơi bóng đó có thể sẽ đến nằm yên (được quy định bởi Luật 11.2 và 11.3), hoặc
 • Thay đổi các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi (được quy định bởi Luật 8.1a).
8.2b Các hành động làm thay đổi các điều kiện vật lý khác bị cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Luật 8.1b, c hoặc d) nhằm làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến:

 • Nơi mà bóng của người chơi có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên sau cú đánh tiếp theo hoặc một cú đánh sau đó, hoặc
 • Nơi mà bóng đang nằm yên của người chơi có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên nếu nó di chuyển trước khi cú đánh được thực hiện (ví dụ, khi bóng nằm trên dốc đứng và người chơi lo rằng nó có thể lăn vào bụi cây).

Ngoại lệ – Các hành động chăm sóc sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cào các vết chân trong bẫy cát hoặc lấp vết đánh bóng).Hình phạt khi vi phạm Luật 8.2: Hình phạt chung.Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

8.3 Các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của người chơi khác
8.3a Khi nào luật 8.3 được áp dụng
Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi nhằm làm thay đổi các điều kiện vật lý để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên của người chơi khác hoặc cú đánh sẽ được thực hiện bởi người chơi đó.Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động của người chơi khác hoặc cố tình thay đổi các điều kiện vật lý để gây ảnh hưởng đến nơi bóng đó có thể sẽ đến nằm yên (được quy định bởi Luật 11.2 và 11.3).
8.3b Các hành động làm thay đổi các điều kiện vật lý khác bị cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Luật 8.1b, c hoặc d) để:

 • Cải thiện hoặc làm xấu đi các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi khác, hoặc
 • Thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến:
  • Nơi mà bóng của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên sau cú đánh tiếp theo hoặc cú đánh sau đó của người đó, hoặc
  • Nơi mà bóng đang nằm yên của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên nếu nó di chuyển trước khi cú đánh được thực hiện.

Ngoại lệ – Các hành động chăm sóc sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cào các vết chân trong bẫy cát hoặc lấp vết đánh bóng).Hình phạt khi vi phạm Luật 8.3: Hình phạt chung.Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

Nguồn: https://www.randa.org/