LUẬT GOLF – 5 Chơi một vòng đấu

Mục đích của luật: Luật 5 quy định cách chơi một vòng đấu – như là nơi nào và khi nào người chơi có thể đánh tập trên sân trước hoặc trong vòng đấu, khi nào một vòng đấu bắt đầu và kết thúc và việc gì sẽ xảy ra khi cuộc chơi bị dừng hoặc tiếp tục. Người chơi được mong đợi:

 • Bắt đầu vòng đấu đúng giờ, và
 • Chơi liên tục và nhanh chóng mỗi hố cho đến khi kết thúc vòng đấu.

Khi đến lượt đánh của mình, người chơi được khuyến cáo thực hiện cú đánh trong vòng 40 giây, và thường sẽ nhanh hơn thế.

5 Chơi một vòng đấu
5.1 Nghĩa của vòng đấu

Vòng đấu” có 18 hố hoặc ít hơn được chơi theo thứ tự do Hội đồng quy định.Khi vòng đấu kết thúc với kết quả hòa và phải tiếp tục chơi cho đến khi có người chiến thắng:

 • Trận đấu đối kháng hòa được kéo dài từng hố một. Đây là sự tiếp nối của cùng vòng đấu đó, không phải là một vòng đấu mới.
 • Play-off trong đấu gậy. Đây là một vòng đấu mới.

Người chơi chơi vòng đấu của họ từ khi nó bắt đầu đến khi kết thúc (xem Luật 5.3), trừ khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.Khi một luật đề cập đến các hành động được thực hiện “trong một vòng đấu”, nó không bao gồm khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a trừ khi luật đó nói khác.

5.2 Đánh tập trên sân trước hoặc giữa các vòng đấu

Đối với luật này:

 • “Đánh tập trên sân” là việc đánh một quả bóng, hoặc thử bề mặt khu vực gạt bóng của bất kỳ hố nào bằng cách lăn một quả bóng hoặc chà xát bề mặt đó, và
 • Các hạn chế về việc đánh tập trên sân trước và giữa các vòng đấu chỉ được áp dụng cho người chơi, không được áp dụng cho caddie của người chơi.
5.2a Đấu đối kháng
Người chơi có thể đánh tập trên sân trước vòng đấu hoặc giữa các vòng đấu của một giải đấu đối kháng.
5.2b Đấu gậy

Vào ngày diễn ra giải đấu gậy:

 • Người chơi không được đánh tập trên sân trước vòng đấutuy nhiên người chơi có thể:
  • Tập gạt bóng hoặc chip bóng trên hoặc gần khu vực phát bóng của hố đầu tiên của họ.
  • Đánh tập ở bất kỳ khu vực sân tập nào.
  • Đánh tập trên hoặc gần khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành, cho dù họ sẽ chơi hố đó một lần nữa trong cùng ngày hôm đó (xem Luật 5.5b).
 • Người chơi có thể đánh tập trên sân sau khi đã hoàn thành vòng đấu cuối cùng của họ ngày hôm đó.

Nếu người chơi thực hiện cú đánh vi phạm luật này, họ sẽ nhận hình phạt chung tính vào hố đầu tiên của họ. Nếu họ thực hiện thêm một cú đánh khác vi phạm luật này, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu I-1 (Ở mỗi thể thức chơi, Hội đồng có thể đưa ra Luật địa phương cấm, hạn chế hoặc cho phép đánh tập trên sân trước và giữa các vòng đấu).

5.3  Bắt đầu và kết thúc vòng đấu
5.3a Khi nào vòng đấu bắt đầu

Vòng đấu của người chơi bắt đầu khi người chơi đó thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của họ (xem Luật 6.1a).Người chơi phải bắt đầu đúng (không sớm hơn) giờ xuất phát của họ:

 • Nghĩa là người chơi phải sẵn sàng chơi vào thời điểm xuất phát và ở vị trí xuất phát được quy định bởi Hội đồng.
 • Thời gian xuất phát do Hội đồng quy định là thời gian chính xác (ví dụ, 9h sáng là 9:00:00 sáng, không phải bất kỳ thời điểm nào giữa 9:00:00 và 9:01 sáng).

Nếu thời gian xuất phát bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì (như là thời tiết, các nhóm khác đánh chậm hoặc cần trọng tài xử lý luật), sẽ không vi phạm luật này nếu người chơi có mặt và sẵn sàng chơi khi nhóm của họ có thể xuất phát.Hình phạt khi vi phạm Luật 5.3a: Truất quyền thi đấu, trừ ba trường hợp sau:

 • Ngoại lệ 1 – Người chơi đến vị trí xuất phát và sẵn sàng chơi không trễ hơn năm phút: Người chơi sẽ nhận hình phạt chung tính vào hố đầu tiên của họ.
 • Ngoại lệ 2 – Người chơi xuất phát sớm không quá năm phút: Người chơi sẽ nhận hình phạt chung tính vào hố đầu tiên của họ.
 • Ngoại lệ 3 – Hội đồng quyết định rằng các trường hợp đặc biệt khiến người chơi không thể xuất phát đúng giờ: Không vi phạm luật này và không bị phạt.
5.3b Khi nào vòng đấu kết thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc:

 • Trong đấu đối kháng, khi kết quả trận đấu được quyết định theo Luật 3.2a(3) hoặc (4).
 • Trong đấu gậy, khi người chơi kết thúc hố ở hố cuối cùng (bao gồm việc sửa lỗi, như theo Luật 6.1 hoặc 14.7).

Xem Luật 21.1e21.2e21.3e và 23.3b (Khi nào vòng đấu bắt đầu và kết thúc ở các thể thức đấu gậy khác và ở thể thức Four-Ball).

5.4 Chơi theo nhóm
5.4a Đấu đối kháng
Trong vòng đấu, người chơi và đối thủ phải chơi mỗi hố trong cùng một nhóm.
5.4b Đấu gậy
Trong vòng đấu, người chơi phải chơi trong nhóm được xác định bởi Hội đồng, trừ khi Hội đồng cho phép thay đổi.Hình phạt khi vi phạm Luật 5.4: Truất quyền thi đấu.
5.5 Đánh tập trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng
5.5a Không thực hiện cú đánh tập khi đang chơi một hố

Khi đang chơi một hố, người chơi không được thực hiện cú đánh tập vào bất kỳ bóng nào ở trong hoặc ngoài sân.Các trường hợp sau không phải là cú đánh tập:

 • Cú swing nháp được thực hiện mà không có ý định đánh vào bóng.
 • Đánh bóng trở lại khu vực sân tập hoặc trả bóng trở lại cho một người chơi khác, và việc này được thực hiện chỉ nhằm mục đích trợ giúp một cách lịch sự.
 • Các cú đánh của người chơi để hoàn thành hố mà kết quả của hố đó đã được quyết định.
5.5b Hạn chế đối với cú đánh tập sau khi đã hoàn thành hố

Sau khi hoàn thành hố, nhưng trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, người chơi không được thực hiện cú đánh tập.Ngoại lệ – Nơi người chơi được phép tập gạt bóng hoặc chip bóng: Người chơi có thể tập gạt bóng hoặc chip bóng trên hoặc gần:

 • Khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành và bất kỳ sân tập gạt bóng nào (xem Luật 13.1e), và
 • Khu vực phát bóng của hố kế tiếp.

Tuy nhiên, không được thực hiện các cú đánh tập đó từ trong bẫy cát và không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Luật 5.6a).Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu I-2 (Hội đồng có thể đưa ra Luật địa phương cấm người chơi tập gạt bóng hoặc chip bóng trên hoặc gần khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành).

5.5c Đánh tập khi cuộc chơi đang bị tạm dừng hoặc dừng

Khi cuộc chơi đang bị tạm dừng hoặc dừng theo Luật 5.7a, người chơi không được thực hiện bất kỳ cú đánh tập nào trừ khi:

 • Được cho phép bởi Luật 5.5b,
 • Ở bên ngoài sân (ngoại biên), và
 • Ở bên trong sân, nơi được Hội đồng cho phép.

Nếu trận đấu đối kháng bị dừng do thỏa thuận giữa các người chơi và sẽ không được tiếp tục vào cùng ngày, người chơi có thể đánh tập trên sân trước khi trận đấu được tiếp tục mà không có hạn chế nào.Hình phạt khi vi phạm Luật 5.5: Hình phạt chung.Nếu vi phạm giữa hai hố, hình phạt sẽ được tính vào hố sau.

5.6 Trì hoãn vô lý; Tốc độ chơi nhanh chóng
5.6a Trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý

Người chơi không được trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý, khi đang chơi một hố hoặc giữa hai hố.Người chơi có thể được cho phép một khoảng thời gian ngắn cho một số lý do nhất định, như là:

 • Khi người chơi tìm sự hỗ trợ từ trọng tài và Hội đồng,
 • Khi người chơi bị chấn thương hoặc đau ốm, hoặc
 • Khi người chơi có lý do hợp lý khác.

Hình phạt khi vi phạm Luật 5.6a:

 • Hình phạt cho vi phạm đầu tiên: Một gậy phạt.
 • Hình phạt cho vi phạm thứ hai: Hình phạt chung.
 • Hình phạt cho vi phạm thứ ba: Truất quyền thi đấu.

Nếu người chơi trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý giữa hai hố, hình phạt được tính vào hố sau.Xem Luật 25.6a (Áp dụng Luật 5.6a đối với người chơi khuyết tật).

5.6b Tốc độ chơi nhanh chóng
Vòng đấu golf nên được chơi ở tốc độ nhanh chóng.Mỗi người chơi nên nhận thức rằng tốc độ chơi của họ có thể gây ảnh hưởng đến thời gian vòng đấu của những người chơi khác, gồm những người trong cùng nhóm với người chơi và những người trong các nhóm phía sau.Người chơi được khuyến khích cho phép các nhóm chơi nhanh hơn vượt qua.

(1) Các khuyến cáo về tốc độ chơi. Người chơi nên chơi với tốc độ nhanh chóng trong cả vòng đấu, gồm thời gian để:

 • Chuẩn bị và thực hiện mỗi cú đánh,
 • Di chuyển từ nơi này đến nơi khác giữa các cú đánh, và
 • Di chuyển đến khu vực phát bóng tiếp theo sau khi hoàn thành hố.

Người chơi nên chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo từ trước và sẵn sàng đánh khi đến lượt.Khi đến lượt đánh của người chơi:

 • Người chơi được khuyến cáo thực hiện cú đánh trong khoảng thời gian không quá 40 giây sau khi họ có thể (hoặc nên) đánh mà không bị ảnh hưởng hoặc làm phiền, và
 • Người chơi thường có thể đánh nhanh hơn thế và được khuyến khích làm thế.

(2) Đánh sai lượt để tăng tốc độ chơi. Tùy vào thể thức chơi, đôi khi người chơi có thể đánh sai lượt để tăng tốc độ chơi:

 • Trong đấu đối kháng, các người chơi có thể đồng ý để một trong số họ đánh sai lượt để tiết kiệm thời gian (xem Ngoại lệ, Luật 6.4a).
 • Trong đấu gậy, các người chơi có thể đánh “ready golf” một cách an toàn và có trách nhiệm (xem Ngoại lệ, Luật 6.4b(2)).
Encouraging Ready Golf

(3) Quy định tốc độ chơi của Hội đồng. Để khuyến khích và đẩy mạnh việc chơi nhanh, Hội đồng nên đưa ra một Luật địa phương về Quy định tốc độ chơi.Quy định này có thể đưa ra thời gian chơi tối đa cho một vòng đấu, một hố hoặc một vài hố và một cú đánh, và có thể áp dụng hình phạt khi người chơi không tuân thủ Quy định này.

Encouraging Prompt Pace of Play

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5G (Các gợi ý về nội dung của Quy định tốc độ chơi).

5.7 Dừng chơi; Tiếp tục chơi
5.7a Khi nào người chơi có thể hoặc phải dừng chơi

Trong một vòng đấu, người chơi không được dừng chơi trừ các trường hợp sau:

 • Tạm dừng bởi Hội đồng. Tất cả người chơi phải dừng chơi nếu Hội đồng cho tạm dừng chơi (xem Luật 5.7b).
 • Dừng chơi theo thỏa thuận trong đấu đối kháng. Các người chơi trong một trận đấu có thể đồng ý dừng chơi vì bất kỳ lý do nào, trừ khi làm thế sẽ làm trì hoãn giải đấu. Nếu sau khi đồng ý dừng chơi, một người chơi muốn tiếp tục chơi, thỏa thuận sẽ chấm dứt và người chơi còn lại phải tiếp tục chơi.
 • Người chơi cá nhân dừng chơi vì sấm chớp. Người chơi có thể dừng chơi nếu họ có cơ sở hợp lý để tin rằng có nguy hiểm sấm chớp, nhưng phải báo cho Hội đồng càng sớm càng tốt.

Việc rời sân không phải là dừng chơi. Việc trì hoãn cuộc chơi của người chơi được quy định bởi Luật 5.6a, không phải luật này.Nếu người chơi dừng chơi vì bất kỳ lý do nào không được phép theo luật này hoặc không báo cho Hội đồng khi phải làm thế, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

5.7b Người chơi phải làm gì khi Hội đồng tạm dừng chơi
Có hai kiểu tạm dừng chơi của Hội đồng, mỗi kiểu có yêu cầu khác nhau về việc khi nào người chơi phải dừng chơi.
(1) Tạm dừng ngay lập tức (như khi có các nguy hiểm cận kề). Nếu Hội đồng tuyên bố tạm dừng chơi ngay lập tức, người chơi không được thực hiện thêm cú đánh nào cho đến khi Hội đồng cho cuộc chơi tiếp tục.Hội đồng nên sử dụng phương pháp riêng biệt để báo cho người chơi về việc tạm dừng ngay lập tức.

(2) Tạm dừng thông thường (như do trời tối hoặc sân không đánh được). Nếu Hội đồng tạm dừng chơi vì lý do thông thường, những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào vị trí của mỗi nhóm:

 • Giữa hai hố. Nếu tất cả người chơi trong nhóm đang ở giữa hai hố, họ phải dừng chơi và không được thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác cho đến khi Hội đồng cho cuộc chơi tiếp tục.
 • Khi đang chơi một hố. Nếu một người chơi trong nhóm đã bắt đầu hố, các người chơi khác có thể chọn dừng chơi hoặc chơi hết hố đó.
  • Các người chơi được cho phép một khoảng thời gian ngắn (thường không quá hai phút) để quyết định dừng chơi hoặc tiếp tục chơi hết hố đó.
  • Nếu tiếp tục chơi, họ có thể hoàn thành hố đó hoặc dừng chơi trước khi hoàn thành hố đó.
  • Khi người chơi hoàn thành hố hoặc dừng chơi trước khi hoàn thành hố đó, họ không được thực hiện thêm cú đánh nào cho đến khi Hội đồng cho cuộc chơi tiếp tục theo Luật 5.7c.

Nếu các người chơi không đồng ý sẽ phải làm gì:

  • Đấu đối kháng. Nếu đối thủ dừng chơi, người chơi cũng phải dừng chơi và cả hai không được chơi tiếp cho đến khi Hội đồng cho cuộc chơi tiếp tục. Nếu không dừng chơi, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thua hố).
  • Đấu gậy. Bất kỳ người chơi nào trong nhóm có thể chọn dừng chơi hoặc tiếp tục chơi, không quan trọng các người chơi khác trong nhóm quyết định làm gì, tuy nhiên người chơi chỉ có thể tiếp tục chơi nếu người ghi điểm của họ ở lại để ghi điểm cho người chơi.

Hình phạt khi vi phạm Luật 5.7b: Truất quyền thi đấu.Ngoại lệ – Không bị phạt nếu Hội đồng quyết định rằng việc không dừng chơi là hợp lý: Không vi phạm luật này và không bị phạt nếu Hội đồng quyết định rằng việc người chơi không dừng chơi là hợp lý.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu J-1 (Gợi ý các cách cho Hội đồng để báo hiệu việc dừng chơi ngay lập tức và dừng chơi thông thường đến người chơi).

5.7c Người chơi phải làm gì khi tiếp tục chơi

(1) Tiếp tục chơi ở đâu. Người chơi phải tiếp tục chơi từ nơi họ đã dừng chơi ở một hố hoặc nếu giữa hai hố, ở khu vực phát bóng tiếp theo, cho dù cuộc chơi được tiếp tục vào một ngày sau đó.Nếu người chơi tiếp tục chơi ở vị trí khác với nơi mà họ đã dừng chơi, xem Luật 6.1b và 14.7.(2) Tiếp tục chơi khi nào. Người chơi phải có mặt ở vị trí được xác định ở (1) và sẵn sàng chơi:

 • Vào thời gian mà Hội đồng quy định tiếp tục chơi, và
 • Người chơi phải tiếp tục chơi vào đúng (không sớm hơn) thời gian đó.

Nếu việc tiếp tục chơi bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào (như là khi người chơi ở các nhóm phía trước cần phải đánh trước cho đến khi ra khỏi tầm đánh), không vi phạm luật này nếu người chơi có mặt và sẵn sàng chơi khi nhóm của người chơi có thể tiếp tục chơi.Hình phạt khi vi phạm Luật 5.7c

(2): Truất quyền thi đấu.Ngoại lệ đối với việc truất quyền thi đấu do tiếp tục chơi không đúng giờ: Ngoại lệ 1, 2 và 3 của Luật 5.3a và Ngoại lệ của Luật 5.7b cũng được áp dụng ở đây.
5.7d Nhấc bóng khi dừng chơi; Đặt lại và thay thế bóng khi tiếp tục chơi

(1) Nhấc bóng khi dừng chơi hoặc trước khi tiếp tục chơi. Khi dừng chơi một hố theo luật này, người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng của họ và nhấc bóng đó (xem Luật 14.1).Trước hoặc khi tiếp tục chơi:

 • Khi bóng của người chơi được nhấc khi dừng chơi. Người chơi phải đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
 • Khi bóng của người chơi không được nhấc khi dừng chơi. Người chơi có thể đánh bóng từ nơi nó nằm, hoặc có thể đánh dấu vị trí bóng, nhấc bóng (xem Luật 14.1) và đặt lại bóng đó hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.2).

Trong mỗi trường hợp:

 • Nếu thế nằm của bóng bị thay đổi do việc nhấc bóng, người chơi phải đặt lại bóng đó hoặc một bóng khác như yêu cầu của Luật 14.2d.
 • Nếu thế nằm của bóng bị thay đổi sau khi bóng được nhấc và trước khi bóng được đặt lạiLuật 14.2d không được áp dụng:
  • Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
  • Tuy nhiên, nếu thế nằm hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh khác bị làm xấu đi trong thời gian này, Luật 8.1d sẽ được áp dụng.

(2) Làm gì nếu bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng bị di chuyển khi cuộc chơi bị dừng. Nếu bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi bị di chuyển bởi bất kỳ cách nào trước khi tiếp tục chơi (bao gồm bởi yếu tố tự nhiên), người chơi phải:

 • Đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), hoặc
 • Đặt một vật-đánh-dấu-bóng để đánh dấu vị trí ban đầu đó, rồi đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí đó (xem Luật 14.1 và 14.2).

Nếu các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi bị làm xấu đi trong lúc đang dừng chơi, xem Luật 8.1d.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 5.7d: Hình phạt chungtheo Luật 14.7a.

Nguồn: https://www.randa.org/