LUẬT GOLF – 21 Các thể thức đấu gậy và đối kháng cá nhân khác

Mục đích của luật: Luật 21 quy định bốn thể thức chơi cá nhân khác, bao gồm ba thể thức đấu gậy mà cách tính điểm khác với đấu gậy thông thường: Stableford (tính theo điểm nhận được ở từng hố); Số gậy tối đa (kết quả mỗi hố không vượt quá một con số tối đa); và Par/Bogey (tính kết quả của từng hố theo kiểu đối kháng).
21 Các thể thức đấu gậy và đối kháng cá nhân khác
21.1 Thể thức Stableford
21.1a Tổng quan về thể thức Stableford

Stableford là thể thức đấu gậy mà:

 • Điểm số của người chơi hoặc phe ở mỗi hố được tính bằng điểm nhận được khi so sánh số gậy (gồm các cú đánh và gậy phạt) ở hố đó của người chơi hoặc phe đó với một số gậy mục tiêu cố định được quy định bởi Hội đồng, và
 • Người chơi hoặc phe thắng giải là người chơi hoặc phe kết thúc tất cả các vòng đấu với tổng điểm cao nhất.

Các quy định cho thể thức đấu gậy ở Luật 1-20 được áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.1 dành cho:

 • Giải đấu không tính điểm chấp, nhưng có thể được điều chỉnh cho giải đấu có tính điểm chấp, và
 • Đấu cá nhân, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu liên quan đến đồng đội, như quy định ở Luật 22 (Foursomes) và 23 (Four-Ball), và cho thi đấu theo đội, như quy định ở Luật 24.
21.1b Tính điểm ở thể thức Stableford

(1) Điểm được tính như thế nào. Điểm được tính cho người chơi ở mỗi hố bằng cách so sánh số gậy của người chơi với số gậy mục tiêu cố định của hố đó, thường là par trừ khi Hội đồng quy định một điểm số cố định khác:

Số gậy của hố Điểm
Nhiều hơn số gậy mục tiêu hai gậy trở lên hoặc không ghi điểm 0
Nhiều hơn số gậy mục tiêu một gậy 1
Bằng với số gậy mục tiêu 2
Ít hơn số gậy mục tiêu một gậy 3
Ít hơn số gậy mục tiêu hai gậy 4
Ít hơn số gậy mục tiêu ba gậy 5
Ít hơn số gậy mục tiêu bốn gậy 6

Người chơi không kết thúc hố theo luật với bất kỳ lý do nào sẽ được không điểm ở hố đó.Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi kết quả của họ ở hố đó sẽ là không điểm.Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc khi kết quả của họ ở hố đó sẽ mang về không điểm.

(2) Cách ghi điểm cho mỗi hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

 • Nếu hố được hoàn thành bằng cách đánh vào hố.
  • Khi kết quả sẽ mang về điểm số cho người chơi. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  • Khi kết quả sẽ mang về không điểm cho người chơi. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ mang về không điểm lên bảng điểm.
 • Nếu hố được hoàn thành mà không đánh vào hố. Nếu người chơi không kết thúc hố theo luật thì không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ mang về không điểm lên bảng điểm.

Hội đồng có trách nhiệm tính số điểm mà người chơi nhận được ở mỗi hố, và ở giải đấu có tính điểm chấp, áp dụng số gậy chấp vào kết quả ở mỗi hố trước khi tính điểm.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5A(5) (Điều lệ thi đấu có thể khuyến khích nhưng không yêu cầu người chơi ghi số điểm nhận được ở mỗi hố lên bảng điểm).

21.1c Hình phạt ở thể thức Stableford

Tất cả các gậy phạt trong thể thức đấu gậy cũng được áp dụng trong thể thức Stablefordtrừ trường hợp người chơi vi phạm một trong năm luật sau sẽ không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ nhận không điểm ở hố xảy ra vi phạm:

 • Không kết thúc hố theo Luật 3.3c,
 • Không sửa lỗi đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng khi bắt đầu hố (Luật 6.1b(2)),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai (Luật 6.3c),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai vị trí khi có vi phạm nghiêm trọng (Luật 14.7b), hoặc
 • Không sửa lỗi đánh sai thứ tự (xem Luật 22.3).

Nếu người chơi vi phạm luật khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.Sau khi áp dụng gậy phạt, điểm Stableford tối thiếu của người chơi ở bất kì hố nào là không điểm.

21.1d Ngoại lệ của Luật 11.2 ở thể thức Stableford
Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:Nếu bóng đang chuyển động của người chơi cần phải vào hố để được một điểm ở hố đó nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ được không điểm ở hố đó.
21.1e Khi nào vòng đấu của thể thức Stableford kết thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

 • Kết thúc hố cuối cùng (kể cả việc sửa lỗi, như theo Luật 6.1 hoặc 14.7b), hoặc
 • Chọn không kết thúc hố cuối cùng hoặc đã không thể có nhiều hơn không điểm ở hố đó.
21.2 Thể thức Số gậy tối đa
21.2a Tổng quan về thể thức Số gậy tối đa

Số gậy tối đa là thể thức đấu gậy mà điểm số ở mỗi hố của người chơi hoặc phe được giới hạn bởi một số gậy tối đa do Hội đồng quy định, như là hai lần par, một số cố định hoặc net double bogey.Các quy định cho thể thức đấu gậy ở Luật 1-20 được áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.2 dành cho:

 • Giải đấu không tính điểm chấp, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu có tính điểm chấp, và
 • Đấu cá nhân, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu liên quan đến đồng đội, như quy định ở Luật 22 (Foursomes) và 23 (Four-Ball), và cho thi đấu theo đội, như quy định ở Luật 24.
21.2b Tính điểm ở thể thức Số gậy tối đa
(1) Kết quả hố của người chơi. Kết quả của người chơi ở một hố là số gậy của người chơi (gồm các cú đánh và gậy phạt) ở hố đó, tuy nhiên người chơi sẽ chỉ nhận số gậy tối đa cho dù số gậy thực tế nhiều hơn số gậy tối đa.Người chơi không kết thúc hố theo luật vì bất kỳ lý do nào sẽ được tính số gậy tối đa ở hố đó.Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi số gậy ở hố đó đạt tới số gậy tối đa.Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc số gậy của họ ở hố đó đã đạt tới số gậy tối đa.

(2) Cách ghi điểm cho mỗi hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

 • Nếu hố được hoàn thành bằng cách đánh vào hố.
  • Khi số gậy ít hơn số gậy tối đa. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  • Khi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa lên bảng điểm.
 • Nếu hố được hoàn thành mà không đánh vào hố. Nếu người chơi không kết thúc hố theo luật thì không ghi số gậy hoặc ghi số gậy lớn hơn hoặc bằng số gậy tối đa lên bảng điểm.

Hội đồng có trách nhiệm điều chỉnh số gậy của người chơi về số gậy tối đa đối với bất kỳ hố nào không có kết quả hoặc có kết quả lớn hơn số gậy tối đa trên bảng điểm, và áp dụng số gậy chấp ở giải đấu có tính điểm chấp.

21.2c Hình phạt ở thể thức Số gậy tối đa

Tất cả các gậy phạt trong thể thức đấu gậy cũng được áp dụng trong thể thức Số gậy tối đatrừ trường hợp người chơi vi phạm một trong năm luật sau sẽ không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ nhận số gậy tối đa ở hố xảy ra vi phạm:

 • Không kết thúc hố theo Luật 3.3c,
 • Không sửa lỗi đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng khi bắt đầu hố (Luật 6.1b(2)),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai (Luật 6.3c),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai vị trí khi có vi phạm nghiêm trọng (Luật 14.7b), hoặc
 • Không sửa lỗi đánh sai thứ tự (xem Luật 22.3).

Nếu người chơi vi phạm luật khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.Sau khi cộng gậy phạt, số gậy ở mỗi hố của người chơi không thể vượt quá số gậy tối đa được quy định bởi Hội đồng.

21.2d Ngoại lệ của Luật 11.2 ở thể thức Số gậy tối đa
Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:Nếu bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để được ít hơn một gậy so với số gậy tối đa nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc bị dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ được số gậy tối đa ở hố đó.
21.2e Khi nào vòng đấu của thể thức Số gậy tối đa kết thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

 • Kết thúc hố cuối cùng (kể cả việc sửa lỗi, như theo Luật 6.1 hoặc 14.7b), hoặc
 • Chọn không kết thúc hố cuối cùng hoặc đã đạt số gậy tối đa ở hố đó.
21.3 Thể thức Par/Bogey
21.3a Tổng quan về thể thức Par/Bogey

Par/Bogey là thể thức đấu gậy sử dụng cách tính điểm giống như trong thể thức đấu đối kháng mà:

 • Người chơi hoặc phe sẽ thắng hoặc thua hố khi hoàn thành hố đó với ít gậy hơn hoặc nhiều gậy hơn một số gậy mục tiêu cố định được quy định bởi Hội đồng cho hố đó, và
 • Người chơi hoặc phe thắng giải là người chơi hoặc phe có tổng số hố thắng so với hố thua cao nhất (tổng số hố thắng trừ tổng số hố thua).

Các quy định cho thể thức đấu gậy ở Luật 1-20 được áp dụng, với các điều chỉnh ở luật này. Luật 21.3 dành cho:

 • Giải đấu không tính điểm chấp, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu có tính điểm chấp, và
 • Đấu cá nhân, nhưng có thể được điều chỉnh cho các giải đấu liên quan đến đồng đội, như quy định ở Luật 22 (Foursomes) và 23 (Four-Ball), và cho thi đấu theo đội, như quy định ở Luật 24.
21.3b Tính điểm ở thể thức Par/Bogey

(1) Thắng hoặc thua hố như thế nào. Cách tính điểm được thực hiện giống như trong đấu đối kháng, với hố thắng hoặc thua được xác định bằng cách so sánh số gậy của người chơi (gồm các cú đánh và gậy phạt) với một số gậy mục tiêu cố định (thường là par hoặc bogey) được quy định bởi Hội đồng:

 • Nếu số gậy của người chơi thấp hơn số gậy mục tiêu, người chơi thắng hố.
 • Nếu số gậy của người chơi bằng với số gậy mục tiêu, người chơi hòa hố.
 • Nếu số gậy của người chơi cao hơn số gậy mục tiêu, hoặc không ghi số gậy, người chơi thua hố.

Người chơi không kết thúc hố theo luật vì bất kỳ lý do nào sẽ thua hố đó.Để tăng tốc độ chơi, người chơi được khuyến khích dừng chơi một hố khi số gậy của hố đó nhiều hơn số gậy mục tiêu (vì đã thua hố).Hố được hoàn thành khi người chơi kết thúc hố đó, chọn không kết thúc hố đó hoặc số gậy của họ ở hố đó cao hơn số gậy mục tiêu.

(2) Cách ghi điểm cho mỗi hố. Để thỏa yêu cầu của Luật 3.3b về việc ghi điểm các hố trên bảng điểm:

 • Nếu hố được hoàn thành bằng cách đánh vào hố:
  • Khi kết quả là thắng hoặc hòa hố. Phải ghi số gậy thực tế lên bảng điểm.
  • Khi kết quả là thua hố. Không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ làm thua hố lên bảng điểm.
 • Nếu hố được hoàn thành mà không đánh vào hố. Nếu người chơi không kết thúc hố theo luật thì không ghi số gậy hoặc ghi số gậy sẽ làm thua hố lên bảng điểm.

Hội đồng có trách nhiệm xác định nếu người chơi thắng, thua hoặc hòa ở mỗi hố, và ở giải đấu có tính điểm chấp, áp dụng số gậy chấp ở mỗi hố trước khi tính kết quả của hố đó.Ngoại lệ – Không bị phạt nếu không ảnh hưởng đến kết quả hố: Nếu người chơi nộp bảng điểm có điểm của một hố thấp hơn điểm thực tế nhưng không ảnh hưởng đến việc thắng, thua hoặc hòa của hố đó, sẽ không bị phạt theo Luật 3.3b.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5A(5) (Điều lệ thi đấu có thể khuyến khích nhưng không yêu cầu người chơi ghi kết quả thắng, thua hoặc hòa của mỗi hố trên bảng điểm).

21.3c Hình phạt ở thể thức Par/Bogey

Tất cả các gậy phạt trong thể thức đấu gậy cũng được áp dụng trong thể thức Par/Bogeytrừ trường hợp người chơi vi phạm một trong năm luật sau sẽ không bị truất quyền thi đấu nhưng sẽ nhận kết quả thua hố ở hố xảy ra vi phạm:

 • Không kết thúc hố theo Luật 3.3c,
 • Không sửa lỗi đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng khi bắt đầu hố (Luật 6.1b(2)),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai (Luật 6.3c),
 • Không sửa lỗi đánh bóng sai vị trí khi có vi phạm nghiêm trọng (Luật 14.7b), hoặc
 • Không sửa lỗi đánh sai thứ tự (xem Luật 22.3).

Nếu người chơi vi phạm luật khác với hình phạt truất quyền thi đấu, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.Sau khi áp dụng gậy phạt, thua hố là kết quả tệ nhất của người chơi.

21.3d Ngoại lệ của Luật 11.2 ở thể thức Par/Bogey
Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:Nếu bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để hòa hố nhưng bị cố tình làm chệch hướng hoặc bị dừng lại bởi bất kỳ người nào ở thời điểm mà không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm luật và người chơi sẽ thua hố đó.
21.3e Khi nào vòng đấu của thể thức Par/Bogey kết thúc

Vòng đấu của người chơi kết thúc khi người chơi:

 • Kết thúc hố cuối cùng (kể cả việc sửa lỗi, như theo Luật 6.1 hoặc 14.7b), hoặc
 • Chọn không kết thúc hố cuối cùng hoặc đã thua hố đó.
21.4 Thể thức Đối-kháng-ba-người
21.4a Tổng quan về thể thức Đối-kháng-ba-người

Đối-kháng-ba-người là thể thức đấu đối kháng mà:

 • Mỗi người trong ba người chơi sẽ thi đấu hai trận đấu đối kháng cá nhân cùng lúc với hai người chơi còn lại, và
 • Mỗi người chơi đánh một bóng và sử dụng kết quả của bóng đó cho cả hai trận đấu.

Các quy định cho thể thức đấu đối kháng ở Luật 1-20 được áp dụng cho cả ba trận đấu đối kháng cá nhân, trừ hai tình huống sau sẽ phải được điều chỉnh bằng luật này do có sự mâu thuẫn trong việc áp dụng các luật cho hai trận đấu diễn ra cùng lúc.

21.4b Đánh sai lượt

Nếu người chơi đánh sai lượt trong bất kỳ trận đấu nào, đối thủ đúng ra nên đánh trước có thể hủy cú đánh đó theo Luật 6.4a(2).Nếu người chơi đánh sai lượt trong cả hai trận đấu, mỗi đối thủ có thể chọn hủy hoặc không hủy cú đánh ở trận đấu với họ.Nếu cú đánh của người chơi chỉ bị hủy trong một trận đấu:

 • Người chơi phải tiếp tục đánh bóng gốc ở trận đấu còn lại.
 • Có nghĩa là người chơi phải đánh hai bóng khác nhau ở hố đó cho đến khi hoàn thành hố.
21.4c Bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng bị nhấc hoặc di chuyển bởi một đối thủ
Nếu một đối thủ nhận một gậy phạt do nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hoặc làm bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi di chuyển theo Luật 9.5b hoặc 9.7b, hình phạt đó chỉ áp dụng trong trận đấu với người chơi đó.Đối thủ đó không bị phạt trong trận đấu của họ với người chơi còn lại.
21.5 Các thể thức chơi khác
Mặc dù một số thể thức chơi đã được quy định cụ thể bởi Luật 32122 và 23, vẫn còn nhiều thể thức chơi khác của môn golf như là scrambles hoặc greensomes.Luật có thể được điều chỉnh để quy định cách chơi ở các thể thức này.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 9 (Các cách được khuyến cáo để điều chỉnh luật cho các thể thức chơi thông dụng khác).

 

Theo: https://www.randa.org/