LUẬT GOLF – 24 Thi đấu theo đội

Mục đích của luật: Luật 24 quy định thể thức thi đấu theo đội (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó nhiều người chơi hoặc phe thi đấu chung một đội mà điểm tổng của đội là tổng điểm của các vòng đấu hoặc trận đấu của họ.
24 Thi đấu theo đội
24.1 Tổng quan về thi đấu theo đội
  • “Đội” là tập hợp một nhóm các người chơi, chơi với tư cách cá nhân hoặc phe để thi đấu với các đội khác.
  • Kết quả của người chơi trong giải đấu theo đội có thể là một phần của giải đấu khác (như là đấu gậy) diễn ra cùng lúc.

Luật 1-23 được áp dụng cho thi đấu theo đội, với các điều chỉnh ở luật này.

24.2 Điều lệ thi đấu theo đội

Hội đồng quyết định thể thức chơi, cách tính điểm tổng của đội và các Điều lệ thi đấu khác như là:

  • Trong đấu đối kháng, số điểm nhận được cho mỗi trận thắng hoặc hòa.
  • Trong đấu gậy, số lượng kết quả sẽ được tính vào tổng điểm của mỗi đội.
  • Giải đấu có thể kết thúc với kết quả hòa hay không, nếu không, cách xác định đội thắng trong trường hợp có kết quả hòa.
24.3 Đội trưởng
Mỗi đội có thể đề cử một đội trưởng để dẫn dắt đội và ra các quyết định cho đội, như là ai sẽ thi đấu trong các vòng đấu hoặc trận đấu, theo thứ tự nào và ai sẽ là đồng đội của nhau.Đội trưởng có thể là một người chơi trong giải.
24.4 Lời khuyên được cho phép trong thi đấu theo đội
24.4a Người được phép cho lời khuyên cho đội (Người cho lời khuyên)

Hội đồng có thể đưa ra Luật địa phương cho phép mỗi đội được đề cử một người (“người cho lời khuyên”), là người có thể cho lời khuyên và các trợ giúp khác như được phép bởi Luật 10.2 đến các người chơi trong đội trong vòng đấu và là người mà các người chơi trong đội có thể hỏi lời khuyên:

  • Người cho lời khuyên có thể là đội trưởng, huấn luyện viên của đội hoặc bất kỳ người nào (bao gồm một thành viên của đội đang thi đấu ở giải đấu đó).
  • Người cho lời khuyên phải được xác định với Hội đồng trước khi cho lời khuyên.
  • Hội đồng có thể cho phép thay đổi người cho lời khuyên của đội trong vòng đấu hoặc giải đấu.

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu H-2 (Hội đồng có thể đưa ra Luật địa phương cho phép mỗi đội có hai người cho lời khuyên).

24.4b Hạn chế của người cho lời khuyên khi đang thi đấu
Nếu người cho lời khuyên của đội là một người chơi trong đội đó, họ không được phép thực hiện nhiệm vụ đó khi đang chơi một vòng đấu trong giải.Khi đang chơi một vòng đấu, người cho lời khuyên được xem như một người chơi bất kỳ khác trong đội nên sẽ bị ràng buộc trong việc cho lời khuyên và các trợ giúp khác theo Luật 10.2.
24.4c Không cho lời khuyên giữa các thành viên trong đội trừ đồng đội

Trừ khi chơi cùng nhau như là đồng đội chung phe:

  • Người chơi không thể hỏi hoặc cho một thành viên khác của đội đang thi đấu trên sân lời khuyên.
  • Điều này đúng cho dù thành viên đó đang chơi trong cùng hoặc khác nhóm đấu trên sân.

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu H-5 (Trong giải đấu gậy theo đội mà kết quả vòng đấu của một thành viên chỉ được tính là một phần của kết quả của đội, Hội đồng có thể đưa ra Luật địa phương cho phép thành viên chơi cùng nhóm đấu đưa ra lời khuyên cho nhau cho dù họ không phải là đồng đội của nhau).Hình phạt khi vi phạm Luật 24.4: Hình phạt chung theo Luật 10.2a.

 

Theo: https://www.randa.org/