LUẬT GOLF – 1 Môn thể thao golf, cách ứng xử của người chơi và luật golf

Mục đích của luật:
Luật 1 giới thiệu cho người chơi các nguyên tắc chính của môn golf như sau:
Sân thế nào thì chơi thế đó và bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy.
Chơi đúng luật và đúng tinh thần thể thao.
Bạn chịu trách nhiệm áp dụng hình phạt cho bản thân bạn nếu bạn vi phạm luật, để bạn không tạo lợi thế so với đối thủ của bạn trong đấu đối kháng hoặc người chơi khác trong đấu gậy.
1.1 Môn thể thao golf
Golf được chơi trong một vòng đấu có 18 (hoặc ít hơn) hố trên một sân bằng cách đánh bóng bằng gậy.
Mỗi hố bắt đầu với cú đánh từ khu vực phát bóng và kết thúc khi bóng được đánh vào hố trên khu vực gạt bóng (hoặc khi luật quy định hố đã được kết thúc bằng cách khác).
Đối với mỗi cú đánh, người chơi:
* Sân thế nào thì chơi thế đó, và
* Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy.
Tuy nhiên, có các ngoại lệ của luật cho phép người chơi thay đổi các điều kiện trên sân và yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ vị trí khác với nơi nó nằm.
1.2 Tiêu chuẩn ứng xử của người chơi
1.2a Cách ứng xử được mong đợi từ người chơi
Tất cả người chơi được mong đợi chơi đúng tinh thần thể thao bằng việc:
* Hành động một cách liêm chính – ví dụ như chơi đúng luật, áp dụng tất cả các hình phạt, và trung thực ở tất cả các khía cạnh của cuộc chơi.
* Thể hiện sự quan tâm đến người khác – ví dụ như chơi với tốc độ nhanh, quan tâm đến an toàn của người khác, và không gây phiền toái cho người chơi khác. Nếu người chơi đánh bóng về hướng có thể gây nguy hiểm cho người khác, họ cần phải ngay lập tức hô to để cảnh báo, như là hô “fore”.
* Chăm sóc tốt sân – ví dụ như lấp các vết đánh bóng, cào lại bẫy cát, sửa dấu bóng, và không gây hư hỏng không cần thiết cho sân.
Không có hình phạt nào theo luật khi không hành động theo cách trên, tuy nhiên Hội đồng có thể truất quyền thi đấu của người chơi nếu Hội đồng phát hiện người chơi đã có vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử, trái với tinh thần thể thao.
“Vi phạm nghiêm trọng” là các ứng xử trái ngược với những gì được mong đợi từ người chơi trong môn golf, do đó sẽ tương ứng với hình phạt cao nhất: buộc phải rời khỏi giải đấu.
Các hình phạt không phải truất quyền thi đấu chỉ có thể được áp dụng cho ứng xử không đúng mực của người chơi nếu các hình phạt đó được quy định trong bộ Quy tắc ứng xử theo Luật 1.2b.
1.2b. Quy tắc ứng xử
Hội đồng có thể đặt ra tiêu chuẩn riêng về cách ứng xử của người chơi trong bộ Quy tắc ứng xử được đưa ra như là một Luật địa phương.
* Bộ quy tắc này có thể bao gồm các hình phạt khi vi phạm các tiêu chuẩn này, như là một gậy phạt hoặc hình phạt chung.
* Hội đồng còn có thể truất quyền thi đấu của người chơi có vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử do không tuân thủ các tiêu chuẩn của bộ Quy tắc.
Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5I (Giải thích các tiêu chuẩn về cách ứng xử của người chơi mà Hội đồng có thể đưa ra).
1.3Chơi đúng luật
1.3a Nghĩa của “Luật”; Điều lệ thi đấu
Thuật ngữ “Luật” có nghĩa là:
* Các Luật 1-25 và các định nghĩa luật, và
* Các “Luật địa phương” mà Hội đồng đưa ra cho giải đấu hoặc sân.
Người chơi còn có trách nhiệm tuân thủ “Điều lệ thi đấu” do Hội đồng đưa ra (như là điều kiện thi đấu, thể thức và ngày thi đấu, số lượng vòng đấu và số lượng và thứ tự các hố trong vòng đấu).
Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5C và Phần 8 (Luật địa phương và toàn bộ các Luật địa phương mẫu); Phần 5A (Điều lệ thi đấu).
1.3b Áp dụng luật
(1) Trách nhiệm của người chơi trong việc áp dụng luật. Người chơi có trách nhiệm áp dụng luật cho bản thân họ:
* Người chơi được mong đợi là họ biết khi nào họ đã phạm luật và trung thực trong việc áp dụng hình phạt cho bản thân.
* Nếu người chơi biết rằng họ đã phạm luật có kèm hình phạt mà cố tình không áp dụng hình phạt đó, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
* Nếu nhiều người chơi thỏa thuận với nhau để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng và một trong số họ đã bắt đầu vòng đấu, họ sẽ bị truất quyền thi đấu (cho dù họ chưa thực hiện thỏa thuận đó).
* Khi cần quyết định các tình huống thực tế, ngoài hiểu biết của họ về tình huống đó, người chơi có trách nhiệm xem xét tất cả các thông tin hợp lý có sẵn khác.
* Người chơi có thể yêu cầu hỗ trợ luật từ trọng tài hoặc Hội đồng, nhưng nếu không được hỗ trợ kịp thời, người chơi phải tiếp tục chơi và nêu vấn đề cho trọng tài hoặc Hội đồng khi họ có mặt (xem
Luật 20.1).
(2) Chấp nhận “đánh giá hợp lý” của người chơi trong việc xác định một vị trí khi áp dụng luật.
Nhiều luật đòi hỏi người chơi xác định một vị trí, điểm, đường thẳng, ranh giới, khu vực hoặc địa điểm khác theo luật, như là:
* Ước lượng nơi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng,
* Ước lượng hoặc đo đạc khi thả hoặc đặt bóng khi thực hiện giải thoát,
* Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (khi biết hoặc phải ước lượng vị trí đó),
* Xác định khu vực sân nơi bóng nằm, gồm cả việc bóng có nằm trong sân hay không, hoặc
* Xác định bóng có chạm hoặc nằm trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường.
Việc xác định vị trí như vậy cần phải được thực hiện nhanh chóng và cẩn thận nhưng thường không thể chính xác tuyệt đối.
Miễn là người chơi làm những gì cần thiết một cách hợp lý ở tình huống đó để có sự xác định chính xác, sự đánh giá hợp lý của người chơi sẽ được chấp nhận cho dù sau khi cú đánh được thực hiện, các bằng chứng về hình ảnh hoặc thông tin khác cho thấy sự xác định đó là sai.
Nếu người chơi biết việc xác định là sai trước khi cú đánh được thực hiện, người chơi phải sửa nó (xem Luật 14.5).
1.3c Các hình phạt
(1) Các hành động dẫn tới hình phạt. Hình phạt được áp dụng khi có vi phạm do hành động của chính người chơi hoặc hành động của caddie của họ (xem Luật 10.3c).
Hình phạt còn có thể được áp dụng khi:
* Một người khác có hành động theo yêu cầu hoặc theo sự cho phép của người chơi, mà hành động đó sẽ vi phạm luật nếu được thực hiện bởi người chơi hoặc caddie của họ, hoặc
* Người chơi thấy một người khác sắp có hành động liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi, mà người chơi biết rằng sẽ phạm luật nếu được thực hiện bởi người chơi hoặc caddie của họ, và không có hành động cần thiết để từ chối hoặc ngăn chặn việc đó diễn ra.
(2) Các mức độ phạt. Các hình phạt là để triệt tiêu bất kỳ lợi thế tiềm tàng nào cho người chơi. Có ba mức độ phạt chính:
* Một gậy phạt. Hình phạt này được áp dụng trong cả đấu đối kháng và đấu gậy ở một số luật, theo đó (a) lợi thế từ vi phạm là nhỏ hoặc (b) người chơi thực hiện giải thoát có phạt bằng cách đánh bóng từ nơi khác với nơi bóng gốc nằm.
* Hình phạt chung (Thua hố trong đấu đối kháng, hai gậy phạt trong đấu gậy). Hình phạt này được áp dụng đối với vi phạm của đa số các luật, khi lợi thế lớn hơn việc chỉ áp dụng một gậy phạt.
* Truất quyền thi đấu. Trong cả đấu đối kháng và đấu gậy, người chơi có thể bị truất quyền thi đấu khỏi giải đấu đối với một số hành động hoặc vi phạm luật có liên quan đến ứng xử (xem Luật 1.2) hoặc khi lợi thế là quá lớn để điểm số của người chơi được xem là hợp lệ.
(3) Không được phép thay đổi hình phạt. Hình phạt cần được áp dụng như quy định của luật:
* Người chơi hoặc Hội đồng không có quyền áp dụng hình phạt theo cách khác, và
* Việc áp dụng hình phạt sai hoặc không áp dụng hình phạt chỉ được giữ nguyên nếu đã quá trễ để sửa (xem Luật 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d và 20.2e).
Trong đấu đối kháng, người chơi và đối thủ có thể đồng ý với nhau về cách giải quyết một vấn đề luật, miễn là họ không thỏa thuận để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng (xem
Luật 20.1b(1)).
(4) Áp dụng hình phạt cho nhiều lỗi vi phạm. Việc người chơi nhận nhiều hình phạt do vi phạm nhiều luật hoặc một luật nhiều lần phụ thuộc vào việc đã có hành động can thiệp hay không và vào những gì người chơi đã làm.
Đối với luật này, có hai hành động can thiệp:
*Kết thúc một cú đánh, và
*Biết hoặc nhận biết về vi phạm luật (bao gồm khi người chơi biết là họ đã vi phạm luật, khi người chơi được báo về vi phạm, hoặc khi người chơi không chắc chắn là họ có vi phạm luật hay không).
Hình phạt được áp dụng như sau:
* Chỉ một hình phạt (phạt một lần) được áp dụng đối với các vi phạm diễn ra giữa các hành động can thiệp: Giữa các hành động can thiệp, nếu người chơi vi phạm nhiều luật hoặc một luật nhiều lần, người chơi chỉ nhận một hình phạt (bị phạt một lần). Nếu các luật vi phạm có nhiều mức phạt khác nhau, người chơi chỉ nhận hình phạt có mức cao nhất.
* Nhiều hình phạt (phạt nhiều lần) được áp dụng đối với các vi phạm diễn ra cả trước và sau khi có hành động can thiệp: Nếu người chơi vi phạm một luật rồi vi phạm đúng luật đó hoặc một luật khác sau khi đã có một hành động can thiệp, người chơi sẽ nhận nhiều hình phạt (bị phạt nhiều lần).
Ngoại lệ – Không đặt lại bóng đã di chuyển: Nếu người chơi được yêu cầu đặt lại một bóng đã di chuyển theo.
Luật 9.4 nhưng không làm thế và đánh bóng sai vị trí, họ chỉ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a.
Tuy nhiên, các gậy phạt mà người chơi nhận do thực hiện giải thoát có phạt (như là một gậy phạt theo Luật 17.1, 18.1 và 19.2) sẽ luôn được cộng thêm vào các hình phạt khác.
Theo: https://www.randa.org/