LUẬT GOLF – 11 Bóng đang chuyển động vô tình chạm người, động vật hoặc vật; Các hành động cố tình gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động

Mục đích của luật: Luật 11 quy định phải làm gì khi bóng đang chuyển động của người chơi chạm người, động vật, trang thiết bị hoặc bất kỳ vật gì trên sân. Khi việc này xảy ra một cách vô tình, không có phạt và người chơi thường phải chấp nhận kết quả, có lợi hoặc không, và đánh bóng từ nơi bóng đến nằm yên. Luật 11 còn hạn chế người chơi có các hành động cố tình gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động có thể đến nằm yên.
11 Bóng đang chuyển động vô tình chạm người, động vật hoặc vật; Các hành động cố tình gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động
Luật này được áp dụng đối với bóng trong cuộc đang chuyển động (sau cú đánh hoặc nguyên nhân khác), trừ khi bóng chưa nằm yên sau khi được thả trong khu vực giải thoát. Tình huống đó được quy định trong Luật 14.3.
11.1 Bóng đang chuyển động vô tình chạm người hoặc tác động bên ngoài
11.1a Không ai bị phạt

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi vô tình chạm một người (bao gồm chính người chơi) hoặc tác động bên ngoài:

 • Không ai bị phạt.
 • Điều này đúng cho dù bóng chạm người chơi, đối thủ hoặc một người chơi khác hoặc một trong các caddie hoặc trang thiết bị của họ.

Ngoại lệ – Bóng đánh trên khu vực gạt bóng trong đấu gậy: Nếu bóng đang chuyển động của người chơi chạm một bóng khác đang nằm yên trên khu vực gạt bóng và cả hai bóng đều ở trên khu vực gạt bóng đó trước cú đánh, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

11.1b Nơi bóng phải được đánh

(1) Khi bóng đã được đánh từ bất kỳ đâu, trừ khu vực gạt bóng. Nếu bóng đang chuyển động của người chơi, mà đã được đánh từ bất kỳ nơi nào trừ khu vực gạt bóng, vô tình chạm bất kỳ người (bao gồm chính người chơi) hoặc tác động bên ngoài (bao gồm trang thiết bị) nào, bóng thường phải được đánh từ nơi nó nằm. Tuy nhiên, nếu bóng đến nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động, người chơi không được đánh bóng từ nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

 • Khi bóng đến nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động ở bất kỳ đâu, trừ trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):
  • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng ở ngay bên dưới vị trí đầu tiên nơi bóng đã nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động.
  • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
  • Giới hạn của khu vực giải thoát:
   • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
   • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
 • Khi bóng đến nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở điểm ước lượng ngay bên dưới vị trí đầu tiên nơi bóng đã nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động, theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 11.1b(1): Hình phạt chung theo Luật 14.7.

(2) Khi bóng đã được đánh từ khu vực gạt bóng. Nếu bóng đang chuyển động của người chơi, mà đã được đánh từ khu vực gạt bóng, vô tình chạm người chơi hoặc một tác động bên ngoài, bóng thường phải được đánh từ nơi nó nằm. Tuy nhiên, nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động chạm vào một trong các điều sau trên khu vực gạt bóng, người chơi phải thực hiện lại cú đánh đó bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ nơi mà cú đánh đó vừa được thực hiện (xem Luật 14.6):

 • Bất kỳ người nào, ngoại trừ:
  • chính người chơi, hoặc
  • một người đang giữ cờ (được quy định ở Luật 13.2b(2), không phải luật này).
 • Một vật cản di dời được, ngoại trừ:
  • gậy đang được sử dụng để thực hiện cú đánh đó,
  • một vật-đánh-dấu-bóng,
  • một bóng đang nằm yên (xem Luật 11.1a nếu có bị phạt trong đấu gậy), hoặc
  • cờ (được quy định ở Luật 13.2b(2), không phải luật này).
 • Bất kỳ động vật nào, trừ các động vật được quy định là vật thể tự nhiên rời (như là côn trùng).

Nếu người chơi thực hiện lại cú đánh nhưng đánh sai vị trí, họ sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7.Nếu người chơi không thực hiện lại cú đánh, họ sẽ nhận hình phạt chung và cú đánh đó được tính, tuy nhiên người chơi đã không đánh bóng sai vị trí.Xem Luật 25.4k (đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, Luật 11.1b (2) được điều chỉnh, theo đó bóng chạm vào thiết bị này sẽ được đánh từ nơi nó nằm).

11.2 Bóng đang chuyển động bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người
11.2a Khi nào Luật 11.2 được áp dụng

Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động của người chơi bị làm chệch hướng hoặc dừng lại một cách cố tình bởi một người, nghĩa là:

 • Một người cố tình chạm vào bóng đang chuyển động, hoặc
 • Bóng đang chuyển động chạm trang thiết bị hoặc vật thể khác (trừ vật-đánh-dấu-bóng hoặc bóng khác đang nằm yên trước khi bóng được đánh hoặc làm cho chuyển động) hoặc một người (như là caddie của người chơi) mà người chơi cố tình bố trí hoặc để ở vị trí mà trang thiết bị, vật thể hoặc người đó có thể làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.

Ngoại lệ – Bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại trong đấu đối kháng khi không có khả năng hợp lý để vào hố: Bóng đang chuyển động của đối thủ bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại ở thời điểm mà không có khả năng hợp lý để bóng đó có thể vào hố, và được thực hiện khi thừa nhận hoặc khi bóng đó cần phải vào hố để hòa hố, được quy định ở Luật 3.2a(1) hoặc 3.2b(1), không phải luật này.Đối với quyền của người chơi được nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng trước khi cú đánh được thực hiện nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng đó có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng, xem Luật 15.3.

11.2b Khi nào hình phạt sẽ được áp dụng cho người chơi
 • Người chơi nhận hình phạt chung nếu họ cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.
 • Điều này đúng cho dù đó là bóng của chính người chơi hoặc bóng được đánh bởi đối thủ hoặc một người chơi khác trong đấu gậy.

Ngoại lệ – Bóng đang chuyển động trong nước: Không bị phạt nếu người chơi nhấc bóng của họ đang chuyển động trong nước, trong nước đọng tạm thời hoặc trong khu vực phạt, khi thực hiện giải thoát theo Luật 16.1 hoặc 17 (xem Ngoại lệ 3, Luật 10.1d).Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes,một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

11.2c Vị trí đánh bóng khi bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại
Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động của người chơi bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người (cho dù có tìm được bóng đó hay không), không được đánh bóng đó từ nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

(1) Cú đánh đã được thực hiện từ bất kỳ đâu, trừ khu vực gạt bóng. Người chơi phải thực hiện giải thoát dựa vào vị trí ước lượng, nơi bóng đã có thể đến nằm yên nếu không bị làm chệch hướng hoặc dừng lại:

 • Khi bóng đã có thể đến nằm yên ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khu vực gạt bóng. Người chơi phải thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):
  • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng nơi bóng đã có thể đến nằm yên.
  • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
  • Giới hạn của khu vực giải thoát:
   • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
   • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Ngoại lệ – Bóng đã có thể đến nằm yên bên trong khu vực phạt: Nếu vị trí ước lượng của bóng là ở bên trong khu vực phạt, người chơi không cần phải thực hiện giải thoát theo luật này. Người chơi có thể chọn thực hiện giải thoát trực tiếp khỏi khu vực phạt đó theo Luật 17.1d, dựa vào vị trí ước lượng nơi bóng có thể đã cắt ranh giới khu vực phạt đó lần cuối cùng.

 • Khi bóng đã có thể đến nằm yên trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở điểm ước lượng, nơi bóng đã có thể đến nằm yên, theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e.
 • Khi bóng đã có thể đến nằm yên ngoài biên. Người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 11.2c (1): Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

(2) Cú đánh đã được thực hiện từ khu vực gạt bóng. Người chơi phải thực hiện lại cú đánh đó bằng việc đánh bóng gốc hoặc một bóng khác ở nơi mà cú đánh đó vừa được thực hiện (xem Luật 14.6).Nếu người chơi thực hiện lại cú đánh nhưng đánh sai vị trí, họ sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7.Nếu người chơi không thực hiện lại cú đánh, họ sẽ nhận hình phạt chung và cú đánh đó được tính, tuy nhiên người chơi đã không đánh bóng sai vị trí.
11.3 Cố tình loại bỏ vật thể hoặc thay đổi điều kiện để gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động

Khi bóng đang chuyển động, người chơi không được cố tình có các hành động sau để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đó (bóng của chính người chơi hoặc của một người chơi khác) có thể đến nằm yên:

 • Thay đổi các điều kiện vật lý bằng việc có các hành động được liệt kê ở Luật 8.1a (như là lấp vết đánh bóng hoặc đè cỏ đang mọc), hoặc
 • Nhấc hoặc loại bỏ:
  • Vật thể tự nhiên rời (xem Ngoại lệ 2, Luật 15.1a), hoặc
  • Vật cản di dời được (xem Ngoại lệ 2, Luật 15.2a).

Người chơi vi phạm luật này khi có các hành động nói trên cho dù các hành động đó không gây ảnh hưởng đến nơi bóng đến nằm yên.Ngoại lệ – Di chuyển cờ, bóng đang nằm yên trên khu vực gạt bóng và trang thiết bị của người chơi: Luật này không cấm người chơi nhấc hoặc di chuyển:

 • Cờ đã được nhấc khỏi hố,
 • Bóng đang nằm yên trên khu vực gạt bóng (xem Luật 9.4, 9.5 và 14.1 nếu có phạt), hoặc
 • Trang thiết bị của người chơi khác (trừ bóng đang nằm yên ở bất kỳ đâu ngoài khu vực gạt bóng, hoặc vật-đánh-dấu-bóng ở bất kỳ đâu trên sân).

Nhấc cờ khỏi hố cờ (bao gồm việc giữ cờ) khi bóng đang chuyển động được quy định ở Luật 13.2, không phải luật này.Hình phạt khi có hành động vi phạm Luật 11.3: Hình phạt chung.Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

Theo: https://www.randa.org/