LUẬT GOLF – 18 Giải thoát gậy-và-khoảng-cách; Bóng bị mất hoặc ở ngoài biên; Bóng dự phòng

Mục đích của luật: Luật 18 quy định việc thực hiện giải thoát phạt gậy và khoảng cách. Khi bóng bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc đến nằm yên ngoài biên, tiến trình theo yêu cầu của cuộc chơi từ khu vực phát bóng đến hố cờ bị gián đoạn; người chơi phải tiếp tục tiến trình đó bằng cách đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó.Luật này cũng quy định làm thế nào và khi nào bóng dự phòng có thể được đánh để tiết kiệm thời gian khi bóng trong cuộc có thể đã ra ngoài biên hoặc bị mất bên ngoài khu vực phạt.
18 Giải thoát gậy-và-khoảng-cách; Bóng bị mất hoặc ở ngoài biên; Bóng dự phòng
18.1 Giải thoát theo hình phạt gậy và khoảng cách được cho phép ở bất kỳ thời điểm nào

Ở bất kỳ thời điểm nào, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).Người chơi luôn có lựa chọn giải thoát gậy-và-khoảng-cách này:

 • Không quan trọng là bóng của người chơi đang ở đâu trên sân, và
 • Cho dù khi một luật yêu cầu người chơi thực hiện giải thoát theo một cách nào đó hoặc đánh bóng từ một nơi nào đó.

Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 14.4):

 • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
 • Điều này đúng cho dù sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng đối với bóng được đánh đi từ vị trí của cú đánh trước đó khi người chơi:

 • Tuyên bố rằng họ đang đánh bóng dự phòng (xem Luật 18.3b), hoặc
 • Đang đánh bóng thứ hai trong đấu gậy theo Luật 14.7b hoặc 20.1c(3).
18.2 Bóng bị mất hoặc ở ngoài biên: Phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách
18.2a Khi nào bóng bị mất hoặc ở ngoài biên

(1) Khi nào bóng bị mất. Bóng bị mất nếu không được tìm thấy trong vòng ba phút sau khi người chơi hoặc caddie của họ bắt đầu tìm bóng.Nếu một bóng được tìm thấy trong thời gian đó nhưng không chắc chắn có phải là bóng của người chơi hay không:

 • Người chơi phải cố gắng xác định bóng đó một cách nhanh chóng (xem Luật 7.2) và được cho phép một khoảng thời gian hợp lý để làm thế, cho dù việc đó (xác định bóng) xảy ra sau khi thời gian ba-phút tìm kiếm đã hết.
 • Việc này bao gồm một khoảng thời gian hợp lý để đi đến bóng nếu người chơi không ở nơi bóng được tìm thấy.

Nếu người chơi không xác định bóng của họ trong khoảng thời gian hợp lý này, bóng đó sẽ bị mất.

(2) Khi nào bóng ở ngoài biên. Bóng nằm yên ở ngoài biên chỉ khi nào toàn bộ bóng nằm bên ngoài ranh giới của sân.Bóng nằm bên trong ranh giới sân khi bất kỳ phần nào của bóng:

 • Nằm trên hoặc chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật gì (như là bất kỳ vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo nào) ở bên trong ranh giới sân, hoặc
 • Nằm phía trên ranh giới hoặc bất kỳ phần nào của sân.

Người chơi có thể đứng ở ngoài biên để đánh bóng ở trong sân.

18.2b Làm gì khi bóng bị mất hoặc ở ngoài biên

Nếu bóng bị mất hoặc ở ngoài biên, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng một gậy phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).Ngoại lệ – Người chơi có thể thay thế một bóng khác theo luật khác khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng: Thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, người chơi có thể thay thế một bóng khác như được phép bởi một luật tương ứng khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đó:

 • Đã đến nằm yên trên sân và bị di chuyển bởi một tác động bên ngoài (xem Luật 9.6) hoặc bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai (xem Luật 6.3c(2)),
 • Đã đến nằm yên trên sân, bên trong hoặc trên một vật cản di dời được (xem Luật 15.2b) hoặc một điều kiện sân bất thường (xem Luật 16.1e),
 • Nằm trong khu vực phạt (xem Luật 17.1c), hoặc
 • Bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (xem Luật 11.2c).

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 18.2: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

18.3 Bóng dự phòng
18.3a Khi nào được phép đánh bóng dự phòng

Nếu bóng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc có thể ra ngoài biên, để tiết kiệm thời gian, người chơi có thể đánh một bóng dự phòng theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 14.6). Bao gồm khi:

 • Bóng gốc chưa được tìm thấy và chưa được xác định và chưa bị mất,
 • Bóng có thể bị mất trong khu vực phạt nhưng cũng có thể bị mất ở nơi khác trên sân, hoặc
 • Bóng có thể bị mất trong khu vực phạt nhưng cũng có thể ra ngoài biên.

Nếu người chơi thực hiện cú đánh từ vị trí của cú đánh trước đó với ý định đánh một bóng dự phòng, nhưng luật không cho phép đánh bóng dự phòng trong tình huống đó, bóng được đánh đó sẽ trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 18.1).Nếu bóng dự phòng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoài biên:

 • Người chơi có thể đánh một bóng dự phòng khác.
 • Bóng dự phòng đó sẽ có quan hệ với bóng dự phòng đầu tiên giống như quan hệ giữa bóng dự phòng đầu tiên với bóng gốc.
18.3b Thông báo đánh bóng dự phòng

Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi phải thông báo cho một người khác rằng họ sẽ đánh bóng dự phòng:

 • Sẽ không đầy đủ nếu người chơi chỉ nói là họ sẽ đánh một bóng khác hoặc đánh lại.
 • Người chơi phải sử dụng từ “dự phòng” hoặc thể hiện một cách rõ ràng rằng họ sẽ đánh bóng dự phòng theo Luật 18.3.

Nếu người chơi không thông báo điều này cho một ai (cho dù họ có ý định đánh bóng dự phòng) và đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó, bóng đó sẽ thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Luật 18.1).Tuy nhiên, nếu không có ai ở gần để nghe thông báo của người chơi, người chơi có thể đánh bóng dự phòng rồi thông báo cho người khác về hành động của họ khi có thể.

18.3c Đánh bóng dự phòng cho đến khi nó trở thành bóng trong cuộc hoặc bị bỏ đi
(1) Đánh bóng dự phòng nhiều lần. Người chơi có thể tiếp tục đánh bóng dự phòng mà không làm mất đi tình trạng dự phòng của nó miễn là bóng được đánh từ vị trí có cùng khoảng cách hoặc xa hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc.Điều này đúng cho dù bóng dự phòng được đánh nhiều lần.Tuy nhiên, bóng sẽ không còn là bóng dự phòng khi nó trở thành bóng trong cuộc theo (2) hoặc khi bị bỏ đi theo (3) và do đó trở thành bóng sai.

(2) Khi nào bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc. Bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách ở một trong hai trường hợp sau:

 • Khi bóng gốc ra ngoài biên hoặc bị mất ở bất kỳ đâu trên sân, trừ trong khu vực phạt. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa (cho dù nó được tìm thấy trên sân sau thời gian ba-phút tìm kiếm) và bây giờ là bóng sai và phải không được đánh (xem Luật 6.3c).
 • Khi bóng dự phòng được đánh từ vị trí gần cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa (cho dù nó được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm hoặc được tìm thấy ở gần hố cờ hơn so với vị trí ước lượng của nó) và sẽ là bóng sai và phải không được đánh (xem Luật 6.3c).

Nếu người chơi đánh bóng dự phòng vào cùng nơi với bóng gốc và không thể xác định được bóng nào là bóng nào:

 • Nếu chỉ tìm được một bóng trên sân, bóng đó được xem là bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng trong cuộc.
 • Nếu tìm được cả hai bóng trên sân, người chơi phải chọn một bóng là bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng trong cuộc, bóng còn lại được xem là bóng gốc, không còn trong cuộc nữa, và phải không được đánh.

Ngoại lệ – Người chơi có thể thay thế một bóng khác theo luật khác khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng: Người chơi có lựa chọn thêm khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đó:

 • Đã đến nằm yên trên sân và bị di chuyển bởi một tác động bên ngoài (xem Luật 9.6),
 • Đã đến nằm yên trên sân, bên trong hoặc trên một vật cản di dời được (xem Luật 15.2b) hoặc một điều kiện sân bất thường (xem Luật 16.1e),
 • Bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (xem Luật 11.2c).

Khi một trong các luật này được áp dụng, người chơi có thể:

 • Thay thế một bóng khác như được cho phép bởi luật đó, hoặc
 • Xem bóng dự phòng là bóng trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách.

(3) Khi nào bóng dự phòng phải bị bỏ đi. Khi bóng dự phòng chưa trở thành bóng trong cuộc, nó phải bị bỏ đi ở một trong hai trường hợp sau:

 • Khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, bên ngoài khu vực phạt trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm. Người chơi phải đánh bóng gốc từ nơi nó nằm.
 • Khi bóng gốc được tìm thấy trong khu vực phạt hoặc biết hoặc gần như chắc chắn là nó nằm trong khu vực phạt. Người chơi phải đánh bóng gốc từ nơi nó nằm hoặc thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 17.1d.

Trong mỗi trường hợp:

 • Người chơi không được thực hiện bất kỳ cú đánh nào khác vào bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng sai (xem Luật 6.3c), và
 • Tất cả các cú đánh với bóng dự phòng trước khi nó bị bỏ đi (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.

Người chơi có thể yêu cầu những người khác không tìm bóng gốc của họ khi người chơi muốn tiếp tục chơi với bóng dự phòngtuy nhiên những người kia không có nghĩa vụ làm theo yêu cầu đó.Nếu bóng dự phòng chưa trở thành bóng trong cuộc và một bóng, có thể là bóng gốc của người chơi, được tìm thấy, người chơi phải nỗ lực xác định bóng đó. Nếu người chơi không làm thế, Hội đồng có thể truất quyền thi đấu của người chơi theo Luật 1.2a nếu Hội đồng cho rằng đã có vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử, trái ngược với tinh thần thể thao.

Theo: https://www.randa.org/