LUẬT GOLF – 16 Giải thoát khỏi các điều kiện sân bất thường (bao gồm vật cản cố định), Điều kiện động vật nguy hiểm, Bóng lún

Mục đích của luật: Luật 16 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đánh bóng từ một nơi khác khi bị ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường hoặc điều kiện động vật nguy hiểm.

 • Các điều kiện này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân, và thường sẽ được giải thoát không phạt trừ khi bóng nằm trong khu vực phạt.
 • Người chơi thường thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng trong khu vực giải thoát được tính từ điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất.

Luật này cũng quy định cách giải thoát không phạt khi bóng của người chơi bị lún trong dấu bóng của chính nó trong khu vực chung.

16 Giải thoát khỏi các điều kiện sân bất thường (bao gồm vật cản cố định), Điều kiện động vật nguy hiểm, Bóng lún
16.1 Các điều kiện sân bất thường (bao gồm vật cản cố định)

Luật này quy định cách giải thoát không phạt được cho phép khỏi ảnh hưởng bởi hố đào động vậtmặt sân đang sửa chữavật cản cố định và nước đọng tạm thời:

 • Chúng được gọi chung là các điều kiện sân bất thường, tuy nhiên mỗi điều kiện sẽ có định nghĩa riêng.
 • Luật này không quy định cách giải thoát khỏi vật cản di dời được (một loại giải thoát không phạt khác được quy định ở Luật 15.2a), hoặc vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân (không được giải thoát không phạt).
16.1a Khi nào được phép giải thoát

(1) Ý nghĩa của ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường. Ảnh hưởng tồn tại khi có một trong các điều sau:

 • Bóng của người chơi chạm hoặc nằm trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường,
 • Một điều kiện sân bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, hoặc
 • Chỉ khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng, một điều kiện sân bất thường ở trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng ảnh hưởng đến hướng đánh.

Nếu điều kiện sân bất thường ở đủ gần để gây phiền toái cho người chơi nhưng không thỏa một trong các yêu cầu ở trên, sẽ không có ảnh hưởng theo luật này.{Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8, Luật địa phương mẫu F-6 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương không cho giải thoát khỏi điều kiện sân bất thường khi chỉ có ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến).: color_lightBlue


(2) Được phép giải thoát ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khi bóng nằm trong khu vực phạt. Giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường được cho phép theo Luật 16.1 chỉ khi:

 • Điều kiện sân bất thường ở trên sân (không phải ở ngoài biên), và
 • Bóng nằm ở bất kỳ đâu trên sântrừ trong khu vực phạt (nơi mà lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là theo Luật 17).

(3) Không được giải thoát khi không hợp lý. Không được giải thoát theo Luật 16.1:

 • Khi đồng thời có ảnh hưởng của một điều khác, mà người chơi không được giải thoát không phạt từ điều đó, làm cho việc đánh bóng từ nơi nó nằm là không hợp lý (như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh do bóng nằm trong bụi cây), hoặc
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8, Luật địa phương mẫu F-23 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương cho phép giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi vật cản cố định tạm thời ở trong hoặc ngoài sân).

16.1b  Giải thoát đối với bóng trong khu vực chung

Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếuĐiểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trong khu vực chung.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong khu vực chung,
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường đó.
16.1c Giải thoát đối với bóng trong bẫy cát
Nếu bóng của người chơi nằm trong bẫy cát và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo (1) hoặc giải thoát có phạt theo (2):

(1) Giải thoát không phạt: Đánh bóng từ bẫy cát. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b, tuy nhiên:

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và khu vực giải thoát phải ở trong bẫy cát đó.
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế trong bẫy cát đó, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể trong bẫy cát đó làm điểm tham chiếu.

(2) Giải thoát có phạt: Đánh bóng từ bên ngoài bẫy cát (giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau). Với một gậy phạt, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3) bên ngoài bẫy cát đó, trên đường thẳng kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Một điểm trên đường thẳng này, nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi thả, sẽ tạo ra một khu vực giải thoát có kích thước một chiều-dài-gậy-đo về tất cả các hướng tính từ điểm đó, nhưng với các giới hạn sau:

 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn vị trí bóng gốc, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ chính bẫy cát đó, tuy nhiên
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả.
16.1d Giải thoát đối với bóng trên khu vực gạt bóng

Nếu bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất, sử dụng quy trình đặt lại bóng ở Luật 14.2(2) hoặc 14.2e.

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải ở trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
16.1e Giải thoát đối với bóng không được tìm thấy nhưng nằm trong hoặc trên điều kiện sân bất thường

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.1b, c hoặc d, sử dụng điểm ước lượng nơi bóng cắt ranh giới của điều kiện sân bất thường trên sân lần cuối cùng làm vị trí của bóng khi tìm điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất.
 • Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát theo cách này:
  • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
  • Điều này đúng cho dù sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a.

16.1f Phải thực hiện giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh bên trong điều kiện sân bất thường
Trong mỗi tình huống sau, không được phép đánh bóng từ nơi bóng nằm:

(1) Giải thoát khi bóng nằm trong khu vực không được phép đánh ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khu vực phạt. Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực không được phép đánh bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng:

 • Khu vực không được phép đánh nằm trong khu vực chung. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b.
 • Khu vực không được phép đánh nằm trong bẫy cát. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt theo Luật 16.1c(1) hoặc (2).
 • Khu vực không được phép đánh nằm trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1d.

(2) Giải thoát khi khu vực không được phép đánh ảnh hưởng đến thế đứng hoặc swing đối với bóng nằm ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khu vực phạt. Nếu bóng của người chơi nằm bên ngoài khu vực không được phép đánh và bên trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng, và khu vực không được phép đánh (nằm trong một điều kiện sân bất thường hoặc trong một khu vực phạt) ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, người chơi phải:

 • Thực hiện giải thoát nếu được phép theo Luật 16.1b, c hoặc d, phụ thuộc vào việc bóng nằm trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng, hoặc
 • Thực hiện giải thoát bóng không đánh được theo Luật 19.

Để làm gì khi bị ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh đối với bóng nằm trong khu vực phạt, xem Luật 17.1e.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 16.1: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

16.2 Điều kiện động vật nguy hiểm
16.2a Khi nào được phép giải thoát
“Điều kiện động vật nguy hiểm” tồn tại khi một động vật nguy hiểm (như là rắn độc, ong độc, cá sấu, kiến lửa hoặc gấu) ở gần bóng mà có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người chơi nếu họ đánh bóng từ nơi bóng nằm.Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.2b khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm cho dù bóng của họ đang ở đâu trên sân.Luật này không được áp dụng đối với các điều kiện nguy hiểm khác trên sân mà có thể gây nguy hiểm cho người chơi (như là cây xương rồng).
16.2b Giải thoát khỏi điều kiện động vật nguy hiểm
Giải thoát khỏi điều kiện động vật nguy hiểm:
(1) Khi bóng ở bất kỳ đâu trừ khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.1b, c hoặc d phụ thuộc vào việc bóng nằm trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng.

(2) Khi bóng nằm trong khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt:

 • Giải thoát không phạt: Đánh bóng từ trong khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b, tuy nhiên điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và khu vực giải thoát phải ở trong khu vực phạt đó.
 • Giải thoát có phạt: Đánh bóng từ bên ngoài khu vực phạt.
  • Người chơi có thể thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 17.1d.
  • Sau khi đã thực hiện giải thoát có phạt ra ngoài khu vực phạt, nếu vẫn bị ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm, người chơi có thể tiếp tục thực hiện giải thoát theo (1) mà không bị phạt thêm.

(3) Không được giải thoát khi không hợp lý. Không được giải thoát không phạt theo Luật 16.2b:

 • Khi đồng thời có ảnh hưởng của một điều khác, mà người chơi không được giải thoát không phạt từ điều đó, làm cho việc đánh bóng từ nơi nó nằm là không hợp lý (như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh do bóng nằm trong bụi cây), hoặc
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

Đối với luật này, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là điểm gần nhất (không gần hố cờ hơn) với nơi mà điều kiện động vật nguy hiểm không còn tồn tại.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 16.2: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

16.3 Bóng lún
16.3a Khi nào được phép giải thoát

(1) Bóng phải bị lún trong khu vực chung. Chỉ được phép giải thoát theo Luật 16.3b khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung.

 • Không được giải thoát theo luật này nếu bóng bị lún ở chỗ khác, không phải là khu vực chung.
 • Tuy nhiên, nếu bóng bị lún trên khu vực gạt bóng, người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng, nhấc và làm sạch bóng, sửa các hư hỏng do tác động của bóng, và đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 13.1c(2)).

Ngoại lệ – Khi nào không được giải thoát đối với bóng lún trong khu vực chung: Không được giải thoát theo Luật 16.3b:

 • Khi bóng bị lún trong cát ở nơi có cỏ cao hơn chiều cao của cỏ fairway trong khu vực chung, hoặc
 • Khi đồng thời có ảnh hưởng của một điều khác, mà người chơi không được giải thoát không phạt từ điều đó, làm cho việc đánh bóng từ nơi nó nằm là không hợp lý (như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh do bóng nằm trong bụi cây).

(2) Xác định bóng có bị lún không. Bóng của người chơi chỉ bị lún nếu:

 • Bóng nằm trong vết bóng của chính nó, được tạo ra bởi cú đánh trước đó của người chơi, và
 • Một phần của bóng nằm thấp hơn mặt đất.

Trong trường hợp người chơi không thể khẳng định chắc chắn là bóng có nằm trong vết bóng của chính nó hoặc một vết bóng được tạo ra bởi một bóng khác, nếu có thể kết luận một cách hợp lý từ thông tin có sẵn là bóng đang nằm trong vết bóng của chính nó, người chơi có thể coi bóng đó là bóng lún.Bóng không bị lún nếu việc nó nằm thấp hơn mặt đất được gây ra bởi một nguyên nhân khác, không phải bởi cú đánh trước đó của người chơi, như là khi:

 • Bóng bị ấn xuống mặt đất bởi người nào dẫm lên nó,
 • Bóng bị đánh thẳng xuống mặt đất mà không bay lên không trung, hoặc
 • Bóng được thả khi thực hiện giải thoát theo một luật nào đó.

 

16.3b Giải thoát cho bóng lún

Khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung và được phép giải thoát theo Luật 16.3a, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Điểm trong khu vực chung ở ngay phía sau nơi bóng bị lún.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong khu vực chung, và
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8, Luật địa phương mẫu F-2 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương chỉ cho phép giải thoát khi bóng bị lún trong khu vực có cỏ có chiều cao bằng hoặc thấp hơn cỏ fairway).Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 16.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

 

16.4 Nhấc bóng để kiểm tra nếu bóng nằm trong điều kiện được giải thoát

Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của họ nằm trong một điều kiện mà được phép giải thoát không phạt theo Luật 15.2, 16.1 hoặc 16.3, nhưng không thể khẳng định điều đó mà không nhấc bóng:

 • Người chơi có thể nhấc bóng để kiểm tra xem có được phép giải thoát hay không, tuy nhiên:
 • Phải đánh dấu vị trí của bóng trước, và bóng sau khi nhấc không được làm sạch (trừ khi trên khu vực gạt bóng) (xem Luật 14.1).

Nếu người chơi nhấc bóng mà không có cơ sở hợp lý (trừ khi trên khu vực gạt bóng nơi người chơi được phép nhấc bóng theo Luật 13.1b), họ sẽ nhận một gậy phạt.Nếu được phép giải thoát và người chơi thực hiện giải thoát, sẽ không bị phạt cho dù người chơi đã không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc đã làm sạch bóng sau khi nhấc.Nếu không được giải thoát, hoặc nếu người chơi chọn không thực hiện giải thoát khi được phép:

 • Người chơi nhận một gậy phạt nếu họ không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng sau khi nhấc khi không được phép, và
 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 14.2).

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 16.4: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

Theo: https://www.randa.org/