LUẬT GOLF – 19 Bóng không đánh được

Mục đích của luật: Luật 19 quy định các lựa chọn giải thoát của người chơi đối với bóng không đánh được. Người chơi có thể sử dụng một trong các lựa chọn này – thông thường với một gậy phạt – để thoát khỏi tình huống khó khăn ở bất kỳ đâu trên sân (trừ trong khu vực phạt).
19 Bóng không đánh được
19.1 Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được ở bất kỳ đâu, trừ khu vực phạt
Chỉ người chơi mới có thể quyết định bóng của họ không đánh được bằng cách thực hiện giải thoát có phạt theo Luật 19.2 hoặc 19.3.Giải thoát bóng không đánh được được cho phép ở bất kỳ đâu trên sântrừ trong khu vực phạt.Nếu bóng không đánh được ở trong khu vực phạt, lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là giải thoát có phạt theo Luật 17.
19.2 Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong khu vực chung hoặc trên khu vực gạt bóng

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được bằng cách sử dụng một trong ba lựa chọn của Luật 19.2a, b hoặc c, cộng một gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 19.2a cho dù nếu bóng gốc không được tìm thấy và xác định.
 • Tuy nhiên, để thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau theo Luật 19.2b hoặc giải thoát ngang theo Luật 19.2c, người chơi phải biết vị trí của bóng gốc.
19.2a Giải thoát gậy-và-khoảng-cách
Người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Luật 14.6).
19.2b Giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Luật 14.3) ở phía sau vị trí bóng gốc, trên đường thẳng kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Một điểm trên đường thẳng này, nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi thả, sẽ tạo ra một khu vực giải thoát có kích thước một chiều-dài-gậy-đo về tất cả các hướng tính từ điểm đó, nhưng với các giới hạn sau:

 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn vị trí bóng gốc, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả.
19.2c Giải thoát ngang

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Vị trí của bóng gốc. Tuy nhiên, khi bóng ở trên cao, như là trên một cái cây, điểm tham chiếu là vị trí trên mặt đất ở ngay bên dưới bóng đó.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Hai chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng hai chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát đó.

Xem Luật 25.4m (Đối với người chơi sử dụng xe lăn, Luật 19.2c được điều chỉnh để mở rộng khu vực giải thoát ngang lên bốn chiều-dài-gậy-đo).Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 19.2: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

19.3 Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong bẫy cát
19.3a Các lựa chọn giải thoát thông thường (Một gậy phạt)

Khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được với một gậy phạt theo một trong các lựa chọn của Luật 19.2, tuy nhiên:
 • Bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong bẫy cát đó nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau (xem Luật 19.2b) hoặc giải thoát ngang (xem Luật 19.2c).
19.3b Lựa chọn giải thoát thêm (Hai gậy phạt)
Là lựa chọn giải thoát thêm khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát, với tổng cộng hai gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau ra ngoài bẫy cát theo Luật 19.2b.Xem Luật 25.4n (Đối với người chơi sử dụng xe lăn, hình phạt cho lựa chọn giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau theo Luật 19.3b được giảm xuống còn một gậy phạt).Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 19.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.
Theo: https://www.randa.org/