LUẬT GOLF – 25 Các điều chỉnh cho người chơi khuyết tật

Mục đích của luật: Luật 25 quy định các điều chỉnh đối với một số luật để cho phép người chơi khuyết tật thi đấu một cách công bằng với những người chơi không khuyết tật, có cùng khuyết tật hoặc có khuyết tật khác loại.
25 Các điều chỉnh cho người chơi khuyết tật
25.1 Tổng quan

Luật 25 được áp dụng cho tất cả các giải đấu và tất cả các thể thức chơi. Việc áp dụng các điều luật ở Luật 25 này sẽ tùy thuộc vào loại khuyết tật và tính hợp lệ của người chơi.Luật 25 điều chỉnh một số luật đối với người chơi có các khuyết tật như sau:

 • Người chơi mù (bao gồm các mức độ khiếm thị khác nhau),
 • Người chơi bị cụt (bao gồm người chơi khuyết tật chi và người chơi bị mất chi),
 • Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, và
 • Người chơi thiểu năng trí tuệ.

Có nhiều người chơi với nhiều loại khuyết tật khác nhau (như là người chơi có vấn đề về thần kinh, người chơi đã được giải phẫu chỉnh hình, người chơi lùn và người chơi bị điếc). Các loại khuyết tật này không được quy định bởi Luật 25 vì cho đến hiện tại, chưa có yêu cầu điều chỉnh luật golf cho những người chơi này.Luật về trang thiết bị sẽ được áp dụng mà không có điều chỉnh, trừ khi được quy định trong Phần 7 của Luật về trang thiết bị. Đối với thông tin về việc sử dụng trang thiết bị (ngoại trừ gậy hoặc bóng) vì lý do y tế, xem Luật 4.3d.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5D (Hướng dẫn về tính hợp lệ của người chơi, và các hướng dẫn thêm về Luật 25 và các giải đấu có người chơi khuyết tật).

25.2 Các điều chỉnh cho người chơi mù
Mục đích của luật: Luật 25.2 cho phép người chơi mù (bao gồm các mức độ khiếm thị khác nhau) được hỗ trợ cùng lúc bởi một người phụ tá và một caddie, cho phép hỗ trợ nhắm hướng, cho phép người chơi một số ngoại lệ đối với việc chạm gậy vào cát trong bẫy cát và cho phép hỗ trợ trong việc nhấc, thả, đặt và đặt lại bóng.
25.2a Trợ giúp từ người phụ tá

Người chơi mù có thể nhận trợ giúp từ một người phụ tá:

 • Khi vào thế đứng,
 • Với việc nhắm hướng trước cú đánh, và
 • Hỏi và nhận lời khuyên.

Người phụ tá có cùng tình trạng như là caddie theo luật (xem Luật 10.3), nhưng với một vài ngoại lệ như quy định ở Luật 25.2e.Đối với Luật 10.2a (Lời khuyên), người chơi có thể hỏi và nhận lời khuyên cùng lúc từ người phụ tá và caddie.

25.2b Người chơi chỉ được có một người phụ tá
Người chơi mù chỉ có thể có một người phụ tá ở bất kỳ thời điểm nào.Nếu người chơi có nhiều hơn một người phụ tá ở một thời điểm, người chơi sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố xảy ra vi phạm, giống như quy định ở Luật 10.3a(1) (Người chơi chỉ được có một caddie ở bất kỳ thời điểm nào).
25.2c Điều chỉnh luật 10.2b(3) (Không đặt vật thể xuống đất để hỗ trợ nhắm hướng, thế đứng hoặc swing)
Luật 10.2b(3) được điều chỉnh để không bị phạt nếu người chơi, caddie hoặc người phụ tá đặt một vật thể xuống đất để giúp nhắm hướng hoặc giúp vào thế đứng cho cú đánh sẽ được thực hiện (như là đặt gậy xuống đất để chỉ người chơi nơi nhắm hướng hoặc nơi đặt chân của họ). Tuy nhiên, vật thể này phải được bỏ đi trước khi cú đánh được thực hiện. Nếu không, người chơi sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Luật 10.2b(3).
25.2d Điều chỉnh luật 10.2b(4) (Khu vực cấm đối với caddie trước khi người chơi đánh bóng)
Luật 10.2b(4) được điều chỉnh để không bị phạt nếu người phụ tá hoặc caddie đứng ở vị trí trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng ở bất kỳ thời điểm nào, trước hoặc trong khi cú đánh được thực hiện, miễn là người phụ tá hoặc caddie không hỗ trợ người chơi thực hiện cú đánh.
25.2e Điều chỉnh luật 10.3 (Caddie)

Người phụ tá của một người chơi mù có thể, nhưng không bắt buộc, làm việc như là caddie của người chơi.Người chơi có thể đồng thời có một người phụ tá và một caddie, khi đó:

 • Người phụ tá phải không được mang hoặc cầm gậy của người chơi, trừ khi để hướng dẫn người chơi, hỗ trợ người chơi vào thế đứng hoặc nhắm hướng trước khi đánh bóng, hoặc để hỗ trợ người chơi một cách lịch sự như quy định trong định nghĩa về caddie.
 • Nếu người phụ tá mang hoặc cầm gậy của người chơi vi phạm luật này, người chơi đã có hai caddie cùng lúc và sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố có vi phạm đó (xem Luật 10.3a(1)).
25.2f Điều chỉnh luật 12.2b(1) (Khi nào chạm cát sẽ bị phạt)

Trước khi thực hiện cú đánh vào bóng trong bẫy cát, người chơi mù có thể chạm gậy vào cát trong bẫy cát mà không bị phạt:

 • Ở khu vực ngay phía trước hoặc phía sau bóng, và
 • Khi thực hiện backswing của cú đánh.

Tuy nhiên, khi làm thế, người chơi không được cải thiện thế nằm của bóng hơn mức cần thiết so với việc đặt gậy nhẹ nhàng xuống mặt đất.Người chơi vẫn có các hạn chế của Luật 12.2b(1) trong việc cố tình chạm cát trong bẫy cát để kiểm tra điều kiện của cát và chạm gậy xuống cát khi thực hiện cú swing nháp.

25.2g Điều chỉnh luật 14.1b (Ai có thể nhấc bóng)
Khi bóng của người chơi ở trên khu vực gạt bóngLuật 14.1b được điều chỉnh để ngoài caddie của người chơi, người phụ tá của người chơi cũng có thể nhấc bóng của người chơi mà không cần sự cho phép, ủy quyền trước.
25.2h Hỗ trợ thả, đặt và đặt lại bóng
Đối với người chơi mù, tất cả các luật yêu cầu người chơi thả, đặt hoặc đặt lại bóng được điều chỉnh để cho phép người chơi được ủy quyền một lần cho một người khác được thả, đặt và đặt lại bóng của người chơi.
25.3 Các điều chỉnh cho người chơi bị cụt
Mục đích của luật: Luật 25.3 cho phép người chơi bị cụt (gồm người chơi bị khuyết tật chi và người chơi bị mất chi) được sử dụng chi giả và có thể neo gậy khi đánh bóng, và cho phép trợ giúp trong việc nhấc, thả, đặt và đặt lại bóng.
25.3a Tình trạng của chi giả
Việc sử dụng chân hoặc tay giả không vi phạm Luật 4.3 miễn là người chơi có lý do y tế để sử dụng và Hội đồng quyết định rằng việc sử dụng đó không mang lại lợi thế không công bằng cho người chơi so với người chơi khác (xem Luật 4.3a). Người chơi có nghi ngờ về việc sử dụng các thiết bị này nên nêu vấn đề lên Hội đồng sớm nhất có thể.Người chơi sử dụng chi giả vẫn bị chi phối bởi các hạn chế của Luật 4.3a về việc sử dụng trang thiết bị một cách bất thường.
25.3b Điều chỉnh luật 10.1b (Neo gậy)
Nếu người chơi bị cụt, do các khuyết tật chi hoặc không có chi của họ, không thể giữ và swing phần lớn số gậy của họ mà không neo vào người, người chơi đó có thể thực hiện cú đánh khi đang neo gậy mà không bị phạt theo Luật 10.1b.
25.3c Hỗ trợ thả, đặt và đặt lại bóng
Đối với người chơi bị cụt, tất cả các luật yêu cầu người chơi thả, đặt hoặc đặt lại bóng được điều chỉnh để cho phép người chơi được ủy quyền một lần cho một người khác được thả, đặt và đặt lại bóng của người chơi.
25.3d Điều chỉnh định nghĩa “Đặt lại”
Đối với người chơi bị cụt, định nghĩa “đặt lại” (xem Luật 14.2b(2)) được điều chỉnh để cho phép người chơi đặt lại bóng bằng tay hoặc bằng việc sử dụng một trang thiết bị khác (như dùng gậy lăn bóng đến vị trí).
25.4 Các điều chỉnh đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển
Mục đích của luật: Luật 25.4 cho phép người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển được hỗ trợ cùng lúc bởi một người phụ tá và một caddie, giải thích cách người chơi có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển (như là xe đẩy hoặc thiết bị di chuyển có bánh xe khác hoặc gậy chống hoặc nạng chống) để hỗ trợ họ vào thế đứng, và điều chỉnh một số quy trình giải thoát.
Luật 25.4a đến 25.4l được áp dụng cho tất cả các thiết bị hỗ trợ di chuyển, bao gồm gậy chống, nạng chống, xe lăn và các thiết bị di chuyển có bánh xe khác.Luật 25.4m và 25.4n chỉ được áp dụng cho xe lăn và các thiết bị di chuyển có bánh xe khác.
25.4a Trợ giúp từ người phụ tá hoặc người khác

Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể nhận trợ giúp từ một người phụ tá hoặc một người khác, bao gồm một người chơi khác, như sau:

 • Nhấc bóng trên khu vực gạt bóng: Khi bóng của người chơi ở trên khu vực gạt bóngLuật 14.1b được điều chỉnh để ngoài caddie của người chơi, người phụ tá của người chơi cũng có thể nhấc bóng của người chơi mà không cần sự cho phép, ủy quyền trước.
 • Thả, đặt và đặt lại bóng: Tất cả các luật yêu cầu người chơi thả, đặt hoặc đặt lại bóng được điều chỉnh để cho phép người chơi được ủy quyền một lần cho một người khác được thả, đặt và đặt lại bóng của người chơi.
 • Vị trí của thiết bị hoặc của người chơi: Như được phép bởi Luật 10.2b(5), trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể nhận sự trợ giúp vật lý từ bất kỳ người nào để giúp định vị người chơi hoặc định vị hoặc di dời thiết bị hỗ trợ di chuyển của họ.
25.4b Lời khuyên của người phụ tá
Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể hỏi và nhận lời khuyên từ người phụ tá của họ, giống như việc người chơi hỏi và nhận lời khuyên từ caddie theo Luật 10.2a (Lời khuyên).Người phụ tá có cùng tình trạng như là caddie theo luật (xem Luật 10.3), nhưng với một vài ngoại lệ như quy định ở Luật 25.4j.Đối với Luật 10.2a, người chơi có thể hỏi và nhận lời khuyên cùng lúc từ người phụ tá và caddie.
25.4c Người chơi chỉ được có một người phụ tá
Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển chỉ có thể có một người phụ tá ở bất kỳ thời điểm nào.Nếu người chơi có nhiều hơn một người phụ tá ở một thời điểm, người chơi sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố xảy ra vi phạm, giống như quy định ở Luật 10.3a(1) (Người chơi chỉ được có một caddie ở bất kỳ thời điểm nào).
25.4d Điều chỉnh định nghĩa “Thế đứng”
Việc sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển của người chơi có thể ảnh hưởng đến thế đứng của họ khi áp dụng một số luật, như là khi xác định thế đứng dự kiến theo Luật 8.1a và khi quyết định có bị ảnh hưởng bởi một điều kiện sân bất thường theo Luật 16.1.Để giải quyết việc này, định nghĩa của thế đứng được điều chỉnh để bao gồm “vị trí của chân và cơ thể của người chơi, và vị trí của thiết bị hỗ trợ di chuyển, nếu có, của người chơi đó, khi chuẩn bị và thực hiện cú đánh”.
25.4e Điều chỉnh định nghĩa “Đặt lại”
Đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, định nghĩa “đặt lại” (xem Luật 14.2b(2)) được điều chỉnh để cho phép người chơi đặt lại bóng bằng tay hoặc bằng việc sử dụng một trang thiết bị khác (như dùng gậy lăn bóng đến vị trí).
25.4f Áp dụng luật 4.3 (Sử dụng trang thiết bị)

Luật 4.3 được áp dụng đối với các thiết bị hỗ trợ di chuyển như sau:

 • Người chơi có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển để giúp cuộc chơi của họ nếu được phép theo các quy định của Luật 4.3b,
 • Người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển vẫn bị chi phối bởi các điều cấm trong Luật 4.3a đối với việc sử dụng trang thiết bị một cách bất thường.
25.4g Điều chỉnh Luật 8.1b(5) để cho phép sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển khi vào thế đứng

Theo Luật 8.1b(5), không bị phạt nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng việc đặt chân một cách chắc chắn khi vào thế đứng, “bao gồm việc nhấn chân một khoảng hợp lý vào cát”.Đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, Luật 8.1b(5) được điều chỉnh để “nhấn chân một khoảng hợp lý vào cát” bao gồm:

 • Nhấn một khoảng hợp lý với thiết bị hỗ trợ di chuyển, hoặc
 • Có hành động hợp lý để định vị thiết bị hỗ trợ di chuyển khi vào thế đứng và để tránh bị trượt.

Tuy nhiên, điều chỉnh này không cho phép người chơi tạo thế đứng để thiết bị hỗ trợ di chuyển không bị trượt trong khi swing, như việc tạo nên một ụ đất hoặc cát để giúp giữ thiết bị hỗ trợ đó.Nếu người chơi làm thế, họ sẽ nhận hình phạt chung cho việc thay đổi mặt đất để tạo thế đứng, vi phạm Luật 8.1a(3).

25.4h Điều chỉnh luật 10.1b (Neo gậy)
Nếu người chơi, do việc sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, không thể giữ và swing phần lớn số gậy của họ mà không neo vào người, người chơi có thể thực hiện cú đánh khi đang neo gậy mà không bị phạt theo Luật 10.1b.
25.4i Điều chỉnh luật 10.1c (Thực hiện cú đánh khi đứng vuông góc hoặc trên hướng đánh)
Với việc sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển của người chơi, Luật 10.1c được điều chỉnh để người chơi không được thực hiện cú đánh trong khi cố tình đặt một phần của thiết bị hỗ trợ di chuyển của họ ở hai bên hướng đánh hoặc cố tình chạm hướng đánh hoặc phần kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng.
25.4j Điều chỉnh luật 10.3 (Caddie)

Người phụ tá của một người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể, nhưng không bắt buộc, làm việc như là caddie của người chơi.Người chơi có thể đồng thời có một người phụ tá và một caddie, khi đó:

 • Người phụ tá phải không được mang hoặc cầm gậy của người chơi, trừ khi để hướng dẫn người chơi, hỗ trợ người chơi vào thế đứng hoặc nhắm hướng trước khi đánh bóng, hoặc để hỗ trợ người chơi một cách lịch sự như quy định trong định nghĩa về caddie. Tuy nhiên sẽ không có thay đổi nào đối với Luật 10.2b(3) (Không đặt vật thể xuống đất để giúp nhắm hướng, thế đứng hoặc swing).
 • Nếu người phụ tá mang hoặc cầm gậy của người chơi vi phạm luật này, người chơi đã có hai caddie cùng lúc và sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố có vi phạm đó (xem Luật 10.3a(1)).
25.4k Điều chỉnh luật 11.1b(2)
Đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, Luật 11.1b(2) được điều chỉnh để nếu bóng đang chuyển động của người chơi, sau khi được đánh từ khu vực gạt bóng, vô tình chạm thiết bị hỗ trợ di chuyển, bóng phải được đánh từ nơi nó nằm.
25.4l Áp dụng Luật 12.2b(1) khi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển để kiểm tra điều kiện của cát trong bẫy cát
Theo Luật 12.2b(1), người chơi phải không “cố tình chạm cát trong bẫy cát đó với tay, gậy, cây cào cát hoặc một vật khác để kiểm tra tình trạng của cát nhằm tìm hiểu thông tin cho cú đánh tiếp theo”.Điều này được áp dụng cho việc sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển để cố tình kiểm tra điều kiện cát.Tuy nhiên, người chơi có thể chạm cát với thiết bị hỗ trợ di chuyển của họ cho mục đích khác mà không bị phạt.
25.4m Đối với người chơi sử dụng xe lăn: Điều chỉnh lựa chọn giải thoát ngang đối với khu vực phạt màu đỏ và bóng không đánh được
Khi người chơi sử dụng xe lăn thực hiện giải thoát ngang đối với bóng trong khu vực phạt hoặc bóng không đánh được, Luật 17.1d(3) và 19.2c được điều chỉnh để mở rộng kích thước khu vực giải thoát từ hai chiều-dài-gậy-đo lên thành bốn chiều-dài-gậy-đo.
25.4n Đối với người chơi sử dụng xe lăn: Điều chỉnh hình phạt của luật 19.3b (Bóng không đánh được trong bẫy cát)
Khi người chơi sử dụng xe lăn thực hiện giải thoát ngang đối với bóng không đánh được trong bẫy cátLuật 19.3b được điều chỉnh để người chơi có thể chọn phương án giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau ra ngoài bẫy cát đó với một gậy phạt.
25.5 Các điều chỉnh đối với người chơi thiểu năng trí tuệ
Mục đích của luật: Luật 25.5 cho phép người chơi thiểu năng trí tuệ được hỗ trợ cùng lúc bởi một người phụ tá và một caddie, và làm rõ vai trò của người giám hộ, là người không được phân công theo một người chơi cụ thể nào và không được phép cho lời khuyên.
25.5a Trợ giúp từ người phụ tá hoặc giám hộ

Mức độ trợ giúp mà người chơi thiểu năng trí tuệ có thể cần sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân.Hội đồng có thể cung cấp hoặc cho phép một người phụ tá hoặc người giám hộ trợ giúp người chơi thiểu năng trí tuệ:

 • Người phụ tá trợ giúp người chơi đánh bóng và áp dụng luật:
  • Người phụ tá có cùng tình trạng như là caddie theo luật (xem Luật 10.3), nhưng với một vài ngoại lệ như quy định ở Luật 25.5c.
  • Đối với Luật 10.2a (Lời khuyên), người chơi có thể hỏi và nhận lời khuyên cùng lúc từ người phụ tá và caddie.
 • Người giám hộ là người được Hội đồng phân công để trợ giúp người chơi thiểu năng trí tuệ trong giải đấu:
  • Người giám hộ không được phân công theo một người chơi cụ thể nào, và vai trò của họ là trợ giúp bất kỳ người chơi thiểu năng trí tuệ nào khi cần.
  • Người giám hộ là một tác động bên ngoài theo luật.
  • Người chơi không hể hỏi hoặc nhận lời khuyên từ người giám hộ.
25.5b Người chơi chỉ được có một người phụ tá
Người chơi thiểu năng trí tuệ chỉ có thể có một người phụ tá ở bất kỳ thời điểm nào.Nếu người chơi có nhiều hơn một người phụ tá ở một thời điểm, người chơi sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố xảy ra vi phạm, giống như quy định ở Luật 10.3a(1) (Người chơi chỉ được có một caddie ở bất kỳ thời điểm nào).
25.5c Điều chỉnh luật 10.3 (Caddie)

Người phụ tá của một người chơi thiểu năng trí tuệ có thể, nhưng không bắt buộc, làm việc như là caddie của người chơi.Người chơi có thể đồng thời có một người phụ tá và một caddie, khi đó:

 • Người phụ tá phải không được mang hoặc cầm gậy của người chơi, trừ khi để hướng dẫn người chơi, hỗ trợ người chơi vào thế đứng hoặc nhắm hướng trước khi đánh bóng (nếu được Hội đồng cho phép), hoặc để hỗ trợ người chơi một cách lịch sự như quy định trong định nghĩa về caddie. Tuy nhiên, sẽ không có thay đổi nào đối với Luật 10.2b(3) (Không đặt vật thể xuống đất để giúp nhắm hướng, thế đứng hoặc swing).
 • Nếu người phụ tá mang hoặc cầm gậy của người chơi vi phạm luật này, người chơi đã có hai caddie cùng lúc và sẽ nhận hình phạt chung cho mỗi hố có vi phạm đó (xem Luật 10.3a(1)).
25.5d Điều chỉnh luật 14.1b (Ai có thể nhấc bóng)
Khi bóng của người chơi ở trên khu vực gạt bóngLuật 14.1b được điều chỉnh để ngoài caddie của người chơi, người phụ tá của người chơi cũng có thể nhấc bóng của người chơi mà không cần sự cho phép, ủy quyền trước.
25.5e Người chơi thiểu năng cả trí tuệ và cơ thể
Đối với người chơi vừa thiểu năng trí tuệ và vừa có khuyết tật cơ thể, Hội đồng được khuyến cáo kết hợp các quy định ở Luật 25 cho các người chơi này.
25.6 Quy định chung cho tất cả các loại khuyết tật
25.6a Trì hoãn vô lý

Khi áp dụng Luật 5.6a đối với sự trì hoãn vô lý của người chơi khuyết tật:

 • Hội đồng nên đưa ra tiêu chuẩn riêng, có tính đến độ khó của sân, điều kiện thời tiết (có thể có ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ di chuyển), bản chất của giải đấu và mức độ khuyết tật của những người chơi.
 • Khi tính toán tất cả các yếu tố này, Hội đồng có thể sử dụng cách minh giải luật dễ dàng hơn đối với khái niệm trì hoãn vô lý.
25.6b Thả bóng
Khi áp dụng Luật 14.3b (Phải thả bóng đúng cách), các hạn chế về mặt cơ thể sẽ khiến cho người chơi khuyết tật rất khó khăn, đôi khi là bất khả thi, trong việc xác định là họ có thả bóng từ độ cao ngang gối hay không. Do đó, Hội đồng nên chấp nhận phán đoán hợp lý của người chơi là họ đã làm thế. Ngoài ra, Hội đồng nên chấp nhận nỗ lực hợp lý của người chơi để thả bóng từ độ cao ngang gối, có tính đến hạn chế về mặt cơ thể của họ.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5D (Hướng dẫn thêm về Luật 25 và các giải đấu có người chơi khuyết tật).

 

Theo: https://www.randa.org/