LUẬT GOLF – 15 Giải thoát khỏi vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được (Bao gồm bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến cuộc chơi)

Mục đích của luật: Luật 15 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt khỏi vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được.

 • Các vật thể nhân tạo và tự nhiên có thể di dời được này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân, và người chơi thường sẽ được phép loại bỏ chúng khi chúng gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.
 • Tuy nhiên, người chơi cần phải cẩn thận khi di dời vật thể tự nhiên rời ở gần bóng của họ bên ngoài khu vực gạt bóng, bởi sẽ bị phạt nếu việc di dời chúng làm bóng di chuyển.
15 Giải thoát khỏi vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được (Bao gồm bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến cuộc chơi)
15.1 Vật thể tự nhiên rời
15.1a Loại bỏ vật thể tự nhiên rời
Người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân, mà không bị phạt, và có thể làm điều đó bằng bất kỳ cách nào (như là dùng tay hoặc chân, dùng gậy hoặc trang thiết bị khác, nhờ người khác giúp đỡ hoặc bẻ gãy một phần vật thể tự nhiên rời).Nhưng có hai ngoại lệ:

Ngoại lệ 1 – Loại bỏ vật thể tự nhiên rời nơi bóng phải được đặt lại: Trước khi đặt lại bóng mà đã được nhấc hoặc bị di chuyển từ bất kỳ đâu, trừ khu vực gạt bóng:

 • Người chơi không được cố tình di dời vật thể tự nhiên rời mà, nếu được di dời trước khi bóng được nhấc hoặc di chuyển, có khả năng cao sẽ làm bóng di chuyển.
 • Nếu người chơi làm thế, họ sẽ nhận một gậy phạt, nhưng không cần phải đặt lại vật thể tự nhiên rời đã được bỏ đi.

Ngoại lệ này được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7d. Nó không được áp dụng đối với vật thể tự nhiên rời không có ở đó trước khi bóng được nhấc hoặc di chuyển hoặc đối với vật thể tự nhiên rời bị di dời do việc đánh dấu, nhấc, di chuyển hoặc đặt lại bóng hoặc làm bóng di chuyển.

Ngoại lệ 2 – Các hạn chế khi cố tình loại bỏ vật thể tự nhiên rời gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động (xem Luật 11.3).
15.1b Bóng di chuyển khi loại bỏ vật thể tự nhiên rời

Nếu việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời của người chơi làm bóng của họ di chuyển:

 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
 • Nếu bóng bị di chuyển đã nằm yên ở bất kỳ đâu, trừ trên khu vực gạt bóng (xem Luật 13.1d) hoặc trong khu vực phát bóng (xem Luật 6.2b(6)), người chơi nhận một gậy phạt theo Luật 9.4b, trừ khi Luật 7.4 được áp dụng (không bị phạt đối với bóng bị di chuyển trong lúc tìm kiếm) hoặc khi một ngoại lệ khác của Luật 9.4b được áp dụng.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 15.1: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

15.2 Vật cản di dời được
Luật này quy định cách giải thoát không phạt khỏi các vật thể nhân tạo thỏa định nghĩa vật cản di dời được.Luật này không quy định cách giải thoát khỏi vật cản cố định (một loại giải thoát không phạt khác được quy định ở Luật 16.1) hoặc vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân (không được giải thoát không phạt).
15.2a Giải thoát khỏi vật cản di dời được
(1) Loại bỏ vật cản di dời được. Người chơi có thể loại bỏ vật cản di dời được ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân, mà không bị phạt, và có thể làm điều đó bằng bất kỳ cách nào.Tuy nhiên, có hai ngoại lệ:
Ngoại lệ 1 – Không được di chuyển các tee-marker khi sẽ đánh bóng từ khu vực phát bóng (xem Luật 6.2b(4) và 8.1a(1)).

Ngoại lệ 2 – Các hạn chế khi cố tình loại bỏ vật cản di dời được để gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động (xem Luật 11.3).Nếu bóng của người chơi di chuyển khi họ đang loại bỏ vật cản di dời được:

 • Không bị phạt, và
 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).

(2) Giải thoát khi bóng nằm trong hoặc trên vật cản di dời được ở bất kỳ đâu trên sân, trừ khu vực gạt bóng. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách nhấc bóng, loại bỏ vật cản di dời được và thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng ở ngay bên dưới nơi bóng đã nằm yên bên trong hoặc trên vật cản di dời được.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

(3) Giải thoát khi bóng nằm trong hoặc trên vật cản di dời được trên khu vực gạt bóng. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách:

 • Nhấc bóng và loại bỏ vật cản di dời được, và
 • Đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ước lượng ở ngay bên dưới nơi mà bóng đã nằm yên bên trong hoặc trên vật cản di dời được, sử dụng quy trình đặt lại bóng ở Luật 14.2b(2) và 14.2e.
15.2b Giải thoát đối với bóng không được tìm thấy nhưng nằm trong hoặc trên vật cản di dời được

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một vật cản di dời được trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 15.2a(2) hoặc 15.2a(3), sử dụng điểm ước lượng ở ngay bên dưới nơi bóng cắt ranh giới của vật cản di dời được trên sân lần cuối cùng làm điểm tham chiếu.
 • Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát theo cách này:
  • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
  • Điều này đúng cho dù sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm (xem Luật 6.3b).

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một vật cản di dời được và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2a.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 15.2: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

15.3 Bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến cuộc chơi
15.3a Bóng trên khu vực gạt bóng hỗ trợ cuộc chơi

Luật 15.3a chỉ được áp dụng đối với bóng nằm yên trên khu vực gạt bóng, không phải ở nơi khác trên sân.Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng nằm trên khu vực gạt bóng có thể hỗ trợ cuộc chơi của người chơi khác (như có thể là một điểm giúp dừng bóng gần hố cờ), người chơi có thể:

 • Đánh dấu và nhấc bóng theo Luật 13.1b nếu đó là bóng của họ, hoặc nếu là bóng của người chơi khác, yêu cầu người đó đánh dấu và nhấc bóng đó (xem Luật 14.1).
 • Bóng được nhấc phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 14.2).

Chỉ trong đấu gậy:

 • Người chơi được yêu cầu nhấc bóng có thể đánh trước, và
 • Nếu nhiều người chơi đồng ý để bóng tại chỗ để hỗ trợ bất kỳ người chơi nào, và một người chơi thực hiện cú đánh với bóng hỗ trợ ở đó, mỗi người chơi đồng ý với việc này sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5J (Hướng dẫn về các cách tốt nhất để giúp ngăn ngừa “bóng hỗ trợ”).

15.3b Bóng ở bất kỳ đâu trên sân ảnh hưởng đến cuộc chơi

(1) Ý nghĩa của việc ảnh hưởng bởi bóng của một người chơi khác. Ảnh hưởng theo luật này tồn tại khi bóng nằm yên của một người chơi khác:

 • Có thể ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi,
 • Nằm trên hoặc gần với hướng đánh của người chơi, theo đó bóng đang chuyển động của người chơi sau cú đánh dự kiến có khả năng hợp lý sẽ chạm bóng đó, hoặc
 • Ở đủ gần để gây phiền toái cho người chơi khi thực hiện cú đánh.

(2) Khi nào được phép giải thoát khỏi bóng gây ảnh hưởng. Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của một người chơi khác ở bất kỳ đâu trên sân có thể gây ảnh hưởng đến họ:

 • Người chơi có thể yêu cầu người chơi kia đánh dấu và nhấc bóng đó (xem Luật 14.1), và bóng phải không được làm sạch (trừ khi được nhấc từ khu vực gạt bóng theo Luật 13.1b) và phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 14.2).
 • Nếu người chơi kia không đánh dấu vị trí trước khi nhấc bóng hoặc làm sạch bóng khi không được phép, họ sẽ nhận một gậy phạt.
 • Chỉ trong đấu gậy, người chơi được yêu cầu nhấc bóng của họ theo luật này có thể đánh trước.

Người chơi không được phép nhấc bóng của họ theo luật này mà chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân của họ rằng bóng đó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của một người chơi khác.Nếu người chơi nhấc bóng của họ khi không được yêu cầu bởi người chơi khác (trừ khi nhấc bóng trên khu vực gạt bóng theo Luật 13.1b), người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

15.3c Vật-đánh-dấu-bóng hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc chơi

Nếu một vật-đánh-dấu-bóng có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc chơi, người chơi có thể:

 • Dời vật-đánh-dấu-bóng đó đi chỗ khác nếu nó là của họ, hoặc
 • Nếu vật-đánh-dấu-bóng đó là của người chơi khác, yêu cầu người chơi đó dời vật-đánh-dấu-bóng đó đi chỗ khác, với lý do giống như khi yêu cầu nhấc bóng theo Luật 15.3a và 15.3b.

Vật-đánh-dấu-bóng phải được dời đến vị trí mới, cách vị trí ban đầu một khoảng cách có thể đo được, như là một hoặc nhiều chiều dài đầu gậy.Khi dời vật-đánh-dấu-bóng trở về vị trí ban đầu, người chơi nên làm ngược các bước ở trên.Quy trình này cũng nên được áp dụng nếu người chơi di chuyển một bóng đang gây ảnh hưởng ra khỏi vị trí.Hình phạt khi vi phạm Luật 15.3: Hình phạt chung.Hình phạt này cũng được áp dụng nếu người chơi:

 • Thực hiện cú đánh mà không chờ bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng hỗ trợ được nhấc sau khi đã biết là một người chơi khác (1) đã có ý định nhấc hoặc dời bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng đó theo luật này hoặc (2) đã yêu cầu một người nào đó làm thế, hoặc
 • Từ chối nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của họ khi được yêu cầu và sau đó người chơi kia, là người có cú đánh đã có thể được hỗ trợ hoặc bị ảnh hưởng, thực hiện cú đánh đó.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 15.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

Theo: https://www.randa.org/