LUẬT GOLF – 2 Sân Golf

Mục đích của luật: Luật 2 giới thiệu những điều cơ bản mà mỗi người chơi nên biết về sân golf:
 • Có năm khu vực sân theo luật định, và
 • Có một vài loại vật thể và điều kiện sân có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

Biết khu vực sân nơi bóng nằm và tình trạng của các vật thể và điều kiện gây ảnh hưởng là rất quan trọng, bởi chúng thường tác động đến lựa chọn đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát của người chơi.

2 Sân Golf
2.1 Ranh giới sân và ngoài biên
Môn golf được chơi trong một sân mà ranh giới được xác lập bởi Hội đồng. Các khu vực không nằm trong sân sẽ ở ngoài biên.
2.2 Các khu vực sân theo luật định
Có năm khu vực sân.
2.2a Khu vực chung

Khu vực chung bao gồm toàn bộ sân trừ bốn khu vực sân đặc biệt được mô tả ở Luật 2.2b.Nó được gọi là “khu vực chung” vì:

 • Nó bao gồm gần như toàn bộ sân và là nơi mà bóng của người chơi sẽ thường xuyên được đánh nhất trước khi bóng lên đến khu vực gạt bóng.
 • Nó bao gồm toàn bộ mặt đất và các vật thể đang mọc hoặc bám chặt trong khu vực đó, như là fairway, khu vực cỏ cao và các cây.
2.2b Bốn khu vực đặc biệt

Một số luật nhất định được áp dụng riêng cho bốn khu vực sân không nằm trong khu vực chung:

 • Khu vực phát bóng mà người chơi phải đánh bóng từ đó khi bắt đầu hố mà họ đang chơi (Luật 6.2),
 • Tất cả các khu vực phạt (Luật 17),
 • Tất cả các bẫy cát (Luật 12), và
 • Khu vực gạt bóng của hố mà người chơi đang chơi (Luật 13).
2.2c Xác định khu vực sân nơi bóng nằm

Khu vực sân nơi bóng nằm ảnh hưởng đến luật sẽ được áp dụng khi đánh bóng hoặc khi thực hiện giải thoát.Bóng luôn được xem như chỉ nằm trong một khu vực sân mà thôi:

 • Nếu bóng vừa nằm trong khu vực chung và vừa nằm trong một trong bốn khu vực sân đặc biệt, nó được xem như đang nằm trong khu vực sân đặc biệt đó.
 • Nếu bóng đồng thời nằm trong hai khu vực sân đặc biệt, nó được xem như đang nằm trong khu vực đặc biệt ở trước theo thứ tự sau: khu vực phạtbẫy cátkhu vực gạt bóng.
2.3 Các vật thể hoặc điều kiện ảnh hưởng đến cuộc chơi

Một số luật có thể cho phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng của một số điều kiện và vật thể, như là:

 • Vật thể tự nhiên rời (Luật 15.1),
 • Vật cản di dời được (Luật 15.2), và
 • Điều kiện sân bất thường, bao gồm hố đào động vậtmặt sân đang sửa chữavật cản cố định và nước đọng tạm thời (Luật 16.1).

Tuy nhiên, sẽ không được giải thoát không phạt từ vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

2.4 Khu vực không được phép đánh

Khu vực không được phép đánh là một phần được quy định của một điều kiện sân bất thường (xem Luật 16.1f) hoặc một khu vực phạt (xem Luật 17.1e) nơi không được phép đánh.Người chơi phải thực hiện giải thoát khi:

 • Bóng của họ nằm trong khu vực không được phép đánh, hoặc
 • Khu vực không được phép đánh ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi khi đánh bóng ở bên ngoài khu vực không được phép đánh đó (xem Luật 16.1f và 17.1e).

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 5H(2) (Bộ quy tắc ứng xử có thể yêu cầu người chơi không được phép đi vào khu vực không được phép đánh).

Theo: https://www.randa.org/